Ẩn menu
Cập nhật: 11:30, 26/4/2018
5182 lượt đọc

Quản lý tài khoản đơn vị

2.1 Quản lý tài khoản trường MN

          Mô tả: Chức năng này cho phép Phòng GDĐT quản lý các trường mầm non thuộc Phòng GDĐT. Hỗ trợ Phòng GDĐT tạo tài khoản và cấp mật khẩu cho đơn vị trường Mầm non.

Hệ thống đã hỗ trợ khai báo danh sách đơn vị trường Mầm non. Cán bộ Phòng GDĐT kiểm tra lại và bổ sung thêm nếu có.

a.      Tìm kiếm đơn vị trường:

            Các bước thực hiện:

            Bước 1: Chọn phần mềm Quản trị hệ thống. Kích vào danh mục 2. Quản lý tài khoản đơn vị\2.1 Quản lý tài khoản trường MN.

            Bước 2: Chọn thông tin trường, mã trường,…

            Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm].

b.      Thêm mới đơn vị trường.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Quản trị hệ thống. Kích vào danh mục 2. Quản lý tài khoản đơn vị\2.1 Quản lý tài khoản trường MN.

          Bước 2: Kích nút [Thêm mới].

  Bước 3: Nhập các thông tin: Tên trường, mã trường, cấp, loại hình,…

  Bước 4: Kích nút [Ghi] để lưu dữ liệu.

c.      Xóa trường.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Quản trị hệ thống. Kích vào danh mục 2. Quản lý tài khoản đơn vị\2.1 Quản lý tài khoản trường MN.

          Bước 2: Chọn đơn vị trường cần xóa.

          Bước 3: Kích nút [Xóa trường].

d. Cấp lại mật khẩu.

2.2 Quản lý tài khoản trường TH

Mô tả: Chức năng này cho phép Phòng GDĐT quản lý các trường tiểu học thuộc Phòng GDĐT. Hỗ trợ Phòng GDĐT tạo tài khoản và cấp mật khẩu cho đơn vị trường tiểu học.

Hệ thống đã hỗ trợ khai báo danh sách đơn vị trường tiểu học. Cán bộ Phòng GDĐT kiểm tra lại và bổ sung thêm nếu có.

Các bước thực hiện: Thao tác tương tự mục 2.1 Quản lý tài khoản trường MN.

2.3 Quản lý tài khoản trường THCS

Mô tả: Chức năng này cho phép Phòng GDĐT quản lý các trường THCS thuộc Phòng GDĐT. Hỗ trợ Phòng GDĐT tạo tài khoản và cấp mật khẩu cho đơn vị trường THCS.

Hệ thống đã hỗ trợ khai báo danh sách đơn vị trường THCS. Cán bộ Phòng GDĐT kiểm tra lại và bổ sung thêm nếu có.

Các bước thực hiện: Thao tác tương tự mục 2.1 Quản lý tài khoản trường MN.