Ẩn menu
Cập nhật: 16:12, 6/6/2018
1225 lượt đọc

Nhập kết quả học tập sau rèn luyện lại hè

Mô tả: Chức năng này giúp TT GDTX nhập trực tiếp kết quả học tập sau rèn luyện lại hè của học sinh, bao gồm: Điểm trung bình môn cả năm, Xếp loại lại về HK, HL sau kiểm tra lại các môn học hoặc rèn luyện về HK, kết quả lên lớp, lưu ban. 
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục GDTX. Kích chọn mục 4. Học sinh/ 4.3 Kết quả học tập rèn luyện/ 4.3.3 Nhập kết quả học tập sau rèn luyện lại hè.
Bước 2: Kích chọn Khối/Lớp/Học kỳ. 
Bước 3: Nhập trực tiếp kết quả học tập, rèn luyện của học sinh về: Điểm trung bình môn cả năm, Xếp loại lại về HK, HL sau kiểm tra lại các môn học hoặc rèn luyện về HK, kết quả lên lớp hay lưu ban. 

Bước 4: Kích nút [Cập nhật] để hoàn thành.