Ẩn menu
Cập nhật: 11:40, 2/5/2018
419 lượt đọc

3.2 Thống kê giáo viên

3.2.1 Thống kê đội ngũ CBQL, GV, NV

    Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Bộ GDĐT thống kê báo cáo đội ngũ CBQL, GV, NV toàn Bộ GDĐT, Sở GDĐT hay theo từng Phòng GDĐT theo hình  thức hợp đồng, chuẩn đào tạo, theo độ tuổi.

    Các bước thực hiện:

    Bước 1: Chọn Sở GDĐT, phòng GDĐT và các tiêu chí cần thống kê.

    Bước 2: Kích nút [Tìm kiếm].

 

 

3.2.2 Thống kê CBQL, GV, NV theo trình độ đào tạo

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Bộ GDĐT thống kê báo cáo giáo viên phân theo trình độ đào tạo từ trung cấp đến tiến sĩ toàn Bộ GDĐT, Sở GDĐT hay theo từng Phòng GDĐT.

    Các bước thực hiện: tương tự mục 3.2.1 Thống kê giáo viên theo môn giảng dạy.

 

 

3.2.3 Thống kê CBQL theo trình độ đào tạo

    Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Bộ GDĐT thống kê báo cáo về đội ngũ CBQL phân theo trình độ đào tạo từ trung cấp, cao đẳng đến thạc sĩ, tiến sĩ toàn Bộ GDĐT, Sở GDĐT hay theo từng Phòng GDĐT.

    Các bước thực hiện: tương tự mục 3.2.1 Thống kê giáo viên theo môn giảng dạy.

 

 

3.2.4 Thống kê CBQL theo giới tính dân tộc

     Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Bộ GDĐT thống kê báo cáo về đội ngũ CBQL phân theo giới tính dân tộc toàn Bộ GDĐT, Sở GDĐT hay theo từng Phòng GDĐT.

    Các bước thực hiện: tương tự mục 3.2.1 Thống kê giáo viên theo môn giảng dạy.

 

 

3.2.5 Thống kê CBQL theo trình độ đào tạo, dân tộc, giới tính

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Bộ GDĐT thống kê báo cáo về đội ngũ CBQL phân theo trình độ đào tạo, giới tính, dân tộc toàn Bộ GDĐT, Sở GDĐT hay theo từng Phòng GDĐT.

Các bước thực hiện: tương tự mục 3.2.1 Thống kê giáo viên theo môn giảng dạy.

 

 

3.2.6 Thống kê kết quả đánh giá theo chuẩn

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Bộ GDĐT thống kê báo cáo giáo viên theo kết quả đánh giá chuẩn: tốt, khá, đạt toàn Bộ GDĐT, Sở GDĐT hay theo từng Phòng GDĐT.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn Sở GDĐT, phòng GDĐT và các tiêu chí cần thống kê.

Bước 2: Kích nút [Tìm kiếm].

 

 

3.2.8 Kết quả đánh giá theo luật viên chức

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Bộ GDĐT thống kê báo cáo giáo viên theo luật viên chức chia theo các mức đánh giá: xuất xắc, tốt, hoàn thành, không hoàn thành toàn Bộ GDĐT, Sở GDĐT hay theo từng Phòng GDĐT.