Ẩn menu
Cập nhật: 9:59, 23/7/2019
2577 lượt đọc

6.3 Thống kê học sinh

6.3 Thống kê học sinh

6.3.1 Thống kê số lượng học sinh

Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường thống kê số lượng và tỉ lệ % học sinh các lớp trong nhà trường theo Dân tộc, giới tính,diện chính sách…

Các bước thực hiện:

  Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục Mầm non. Kích vào danh mục 6. Công cụ hỗ trợ\ 6.3 Thống kê học sinh\ 6.3.1 Thống kê số lượng học sinh.

  Bước 2: Chọn tiêu chí bất kỳ cần thống kê.

  Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm][Xuất excel] để lưu báo cáo.

 

6.3.2 Thống kê trẻ em trong độ tuổi

Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường thống kê số lượng trẻ em trong độ tuổi theo diện chính sách, dân tộc, giới tính …

Các bước thực hiện: Thao tác tương tự mục 6.3.1 Thống kê số lượng học sinh.

 

6.3.3 Biểu đồ thống kê học sinh hoàn thành chương trình MN

Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường thống kê số lượng hoàn thành chương trình mầm non theo diện chính sách, dân tộc, giới tính …

Các bước thực hiện: Thao tác tương tự mục 6.3.1 Thống kê số lượng học sinh.

 

6.3.4 Thống kê học sinh theo diện chính sách

Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường thống kê số lượng hoàn thành chương trình mầm non theo diện chính sách, dân tộc, giới tính …

Các bước thực hiện: Thao tác tương tự mục 6.3.1 Thống kê số lượng học sinh.