Ẩn menu
Cập nhật: 15:12, 23/7/2019
290 lượt đọc

Báo cáo tổng hợp Ngoại ngữ - Tin học

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường tổng hợp báo cáo số liệu cuối năm về cán bộ quản lý, giáo viên – nhân viên theo trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học.
Các bước thực hiện: 
Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu GDTX. Kích vào danh mục 2. Báo cáo cuối năm học/ 2.2 Báo cáo đội ngũ/ 2.2.2 Báo cáo tổng hợp Ngoại ngữ - Tin học.
Bước 2: Lựa chọn biểu báo cáo theo các tab: 1. Cán bộ quản lý, 2. Giáo viên.
Bước 3: Kích nút [Lấy dữ liệu] để hệ thống tổng hợp số liệu từ dữ liệu đã nhập trong phần mềm Quản lý giáo dục GDTX.
Bước 4: Kiểm tra số liệu đã tổng hợp.