Ẩn menu
Cập nhật: 16:25, 21/4/2018
1141 lượt đọc

Tiếp nhận dữ liệu đầu năm của đơn vị

1.1 Tiếp nhận dữ liệu Mầm non

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ tổng hợp danh sách đơn vị trường Mầm non đã thực hiện gửi báo cáo số liệu đầu năm lên Phòng GDĐT.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục mầm non, kích vào danh mục 1. Báo cáo đầu năm\ 1.1 Danh sách trường gửi số liệu đầu năm.

Bước 2: Chọn trạng thái báo cáo cần tổng hợp.

1.2 Tiếp nhận dữ liệu Tiểu học

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ hiển thị danh sách các đơn vị trường Tiểu học đã thực hiện gửi báo cáo số liệu đầu năm lên Phòng GDĐT và thời gian gửi số liệu.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục đầu năm, kích vào danh mục 2. Tiểu học\ 2.1 Báo cáo EMIS\2.2.1 Danh sách trường gửi số liệu đầu năm hoặc 2.2 Báo cáo EQMS\2.2.1 Danh sách trường gửi số liệu đầu năm.

Bước 2: Chọn trạng thái báo cáo cần tổng hợp.

 

1.3 Tiếp nhận dữ liệu THCS

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ hiển thị danh sách các đơn vị trường THCS đã thực hiện gửi báo cáo số liệu đầu năm lên Phòng GD&ĐT và thời gian gửi số liệu.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục THCS, kích vào danh mục 1. Báo cáo đầu năm\ 1.1 Danh sách trường gửi số liệu đầu năm.

Bước 2: Chọn trạng thái báo cáo cần tổng hợp.