Ẩn menu
Cập nhật: 16:1, 22/7/2019
1228 lượt đọc

Lập báo cáo giữa năm

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường thống kê chất lượng điểm đánh giá định kỳ, năng lực, phẩm chất, khen thưởng, học sinh khuyết tật, học sinh bỏ học theo các tiêu chí nữ, dân tộc, nữ dân tộc, lớp ghép, khuyết tật. Đồng thời thống kê được các hoạt động chuyên môn, cộng đồng, của giáo viên trong nhà trường.

 

** Báo cáo chất lượng giáo dục

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường thống kê kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cuối học kỳ I các môn học và hoạt động giáo dục theo 3 mức: Hoàn thành tốt, hoàn thành và chưa hoàn thành, đánh giá về năng lực, phẩm chất của học sinh theo 3 mức: Tốt, Đạt, Cần cố gắng. Ngoài ra báo cáo sẽ thống kê số lượng học sinh khen thưởng cấp trường, cấp trên, lý do học sinh bỏ học kỳ I.

Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu Tiểu học. Kích chọn danh mục 2. Báo cáo giữa năm/ 2.2 Báo cáo EQMS/ 2.2.1 Báo cáo chất lượng giáo dục
Bước 2: Kích nút [Lấy dữ liệu hệ thống] để hệ thống tổng hợp số liệu từ dữ liệu đã nhập trong phần mềm Quản lý giáo dục Tiểu học
Bước 3: Kiểm tra dữ liệu đã tổng hợp

Lưu ý: Để tổng hợp dữ liệu được đầy đủ và chính xác nhà trường phải hoàn thành mục 4.Học sinh/ 4.3 Kết quả học tập rèn luyện.

 
** Báo cáo điểm kiểm tra định kỳ
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường tổng hợp dữ liệu báo cáo điểm đánh giá định kỳ giữa năm về số lượng, tỉ lệ làn điểm đánh giá định kỳ cuối học kỳ I của các môn học theo các tiêu chí nữ, dân tọc, nữ dân tộc, lớp ghép, khuyết tật.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu Tiểu học. Kích chọn danh mục 2. Báo cáo giữa năm/ 2.2 Báo cáo EQMS/ 2.2.2 Báo cáo điểm kiểm tra định kỳ
Bước 2: Kích nút [Lấy dữ liệu hệ thống] để hệ thống tổng hợp số liệu từ dữ liệu đã nhập trong phần mềm Quản lý giáo dục Tiểu học.
Bước 3: Kiểm tra dữ liệu đã tổng hợp.

  ** Báo cáo chuyên môn cộng đồng
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường tổng hợp báo cáo các hoạt động chuyên môn và hoạt động tập huấn của giáo viên (Mô-đun tập huấn) theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo. Tại mục này nhà trường nhập trực tiếp số liệu vào mục Số lượng.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu Tiểu học. Kích chọn danh mục 2. Báo cáo giữa năm/ 2.2 Báo cáo EQMS/ 2.2.3 Báo cáo chuyên môn - cộng đồng.
Bước 2: Nhập trực tiếp số liệu về Hoạt động chuyên môn – cộng đồng, Mô – đun tập huấn.
Bước 3: Kích nút [Lưu] để hệ thống lưu lại những thông tin vừa nhập.