Ẩn menu
Cập nhật: 11:32, 23/4/2018
653 lượt đọc

2. Khai thác dữ liệu Tiểu học

2.1 Thống kê lớp học

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT thống kê, xuất báo cáo và lập biểu đồ thống kê lớp học tiểu học trong toàn Sở hay từng Phòng GD&ĐT. Sở GD&ĐT có thể lựa chọn báo cáo thống kê theo Phòng GD&ĐT hay theo đơn vị trường.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục tiểu học. Kích vào danh mục 5. Công cụ hỗ trợ/5.1 Thống kê lớp học

Bước 2: Chọn thông tin Phòng, loại hình, loại trường,…

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm][Xuất excel] để kiểm tra và lưu dữ liệu

 

 

 

2.2 Thống kê nhân sự

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT thống kê, xuất báo cáo thống kê giáo viên tiểu học trong toàn Sở hay từng Phòng GD&ĐT. Sở GD&ĐT có thể lựa chọn báo cáo thống kê theo Phòng GD&ĐT hay theo đơn vị trường.

2.2.1 Thống kê giáo viên theo môn giảng dạy

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT thống kê và xuất báo cáo giáo viên phân môn giảng dạy trong toàn Sở hay theo từng Phòng GD&ĐT hay từng đơn vị trường.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn tới phần mềm Quản lý giáo dục tiểu học/5. Công cụ hỗ trợ /5.2 Thống giáo viên/5.2.1 Thống kê giáo viên theo môn giảng dạy

Bước 2: Chọn Phòng GD&ĐT, đơn vị trường và các thông tin cần tìm kiếm

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] [Xuất Excel]  để lưu dữ liệu.

 

 

2.2.2 Thống kê đội ngũ nhân sự theo trình độ đào tạo

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT thống kê và xuất báo CBQL, GV, NV theo trình độ đào tạo trong toàn Sở hay theo từng Phòng GD&ĐT hay từng đơn vị trường.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn tới phần mềm Quản lý giáo dục tiểu học /5. Công cụ hỗ trợ /5.2 Thống giáo viên/5.2.2 Thống kê CBQL, GV, NV theo trình độ đào tạo

Bước 2: Chọn Phòng GD&ĐT, đơn vị trường và các thông tin cần tìm kiếm

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm]  [Xuất Excel] để lưu dữ liệu.

 

 

 

2.2.3 Thống kê đội ngũ CBQL, GV, NV

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT thống đội CBQL, GV, NV trong toàn Sở hay theo từng Phòng GD&ĐT.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn tới phần mềm Quản lý giáo dục tiểu học /5. Công cụ hỗ trợ /5.2 Thống kê nhân sự/5.2.3 Thống kê đội ngũ CBQL, GV, NV

Bước 2: Chọn Phòng GD&ĐT, đơn vị trường và các thông tin cần tìm kiếm

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] [Xuất Excel] để lưu dữ liệu.

2.2.4 Thống kê đội ngũ nhân sự theo hình thức hợp đồng

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT thống kê đội ngũ nhân sự theo hình thức hợp đồng làm việc trong toàn Sở hay theo từng Phòng GD&ĐT

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn tới phần mềm Quản lý giáo dục tiểu học /5. Công cụ hỗ trợ /5.2 Thống kê nhân sự/5.2.4 Thống kê đội ngũ nhân sự theo hình thức hợp đồng

Bước 2: Chọn Phòng GD&ĐT, đơn vị trường và các tiêu chí cần tìm kiếm

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm]  và [Xuất Excel] để lưu dữ liệu.

 

2.3 Thống kê học sinh

2.3.1 Thống kê số lượng học sinh

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT thống kê số lượng và tỉ lệ % học sinh các lớp của các trường Tiểu học trên toàn Sở.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích chọn mục Quản lý giáo dục Tiểu học/5.3 Thống kê học sinh/5.3.1 Thống kê số lượng học sinh

Bước 2: Chọn Phòng GD, Loại hình trường…

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm][Xuất excel] để kiểm tra và lưu dữ liệu

2.3.2 Thống kê học sinh diện chính sách

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm và xuất báo cáo tổng hợp học sinh diện chính sách của các đơn vị trường Tiểu học trên toàn Sở.

  Các bước thực hiện:

  Bước 1: Kích vào danh mục Quản lý giáo dục Tiểu học/5.3 Thống kê học sinh/5.3.2 Thống kê học sinh theo diện chính sách

  Bước 2: Chọn Phòng GD, Loại hình, Diện chính sách...

  Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] [Xuất excel] để kiểm tra và lưu báo cáo.

2.3.3 Thống kê học sinh chuyển đến, chuyển đi, thôi học

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT thống kê số lượng và tỉ lệ % học sinh chuyển đến, chuyển đi, thôi học phân theo loại hình trường, diện chính sách của từng đơn vị trường Tiểu học trên toàn Sở.

            Các bước thực hiện: Tương tự mục 5.3.2 Thống kê học sinh theo diện chính sách.

2.3.4 Thống kê học sinh khen thưởng

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT thống kê số lượng và tỉ lệ % học sinh được khen thưởng cấp Tiểu học trên toàn Sở.

            Các bước thực hiện: Tương tự mục 5.3.2 Thống kê học sinh theo diện chính sách.

2.3.5 Thống kê học sinh lên lớp, lưu ban

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT thống kê số lượng và tỉ lệ % học sinh lên lớp, lưu ban cấp Tiểu học trên toàn Sở.

            Các bước thực hiện: Tương tự mục 5.3.2 Thống kê học sinh theo diện chính sách.

 

2.3 Báo cáo đầu năm

2.3.1 Tổng hợp báo cáo đầu năm cấp Tiểu học

         Mô tả: Chức năng này giúp Sở GD&ĐT thống kê và xuất báo cáo chi tiết về đội ngũ cán bộ, giáo viên , nhân viên và cơ sở vật chất tại một hay nhiều đơn vị trường trong Phòng GD&ĐT hay toàn sở giai đoạn đầu năm.

Các bước thực hiện:

         Bước 1: Chọn tới phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục đầu năm, kích vào danh mục 2. Tiểu học / 2.1.3 Tổng hợp báo cáo đầu năm cấp Tiểu học

         Bước 2: Chọn Phòng GD&ĐT và đơn vị trường cần thống kê báo cáo

         Bước 3: Lựa chọn các báo cáo học sinh, đội ngũ, Phòng học, Ngân sách nhà nước

         Bước 4: Kích nút [Tìm kiếm] và [Xuất Excel] xem và in báo cáo.

 

 

2.3.2 Báo cáo EQMS

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GDĐT thống kê nhân sự, điểm trường CSVC, trường lớp, học sinh đầu năm.

Các bước thực hiện: Tương tự mục 2.5.1 Báo cáo thống kê giáo dục Tiểu học EMIS

 

2.4 Báo cáo cuối năm

2.4.1 Tổng hợp báo cáo cuối năm EMIS

Mô tả: Chức năng này giúp Sở GDĐT thống kê giáo viên, số lượng, chất lượng học sinh, học sinh chuyển đi, chuyển đến trong năm học trên toàn Sở.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục cuối năm. Kích vào danh mục 2. Tiểu học/ 2.1.2 Tổng hợp báo cáo cuối năm Tiểu học

Bước 2: Tích nút [Tìm kiếm][Xuất excel] để lưu báo cáo.

2.4.2 Tổng hợp báo cáo cuối năm EQMS

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT thống kê chất lượng tiểu học, chi tiết đánh giá định kỳ, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học…

Các bước thực hiện: Tương tự mục 2.4.1 Báo cáo EMIS cuối năm

2.4.3 Tổng hợp báo cáo cuối năm về đội ngũ Tiểu học

Mô tả: Chức năng này giúp Sở GDĐT thống kê báo cáo chung về cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và tổng hợp báo cáo chuẩn nghề nghiệp.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục cuối năm. Kích vào danh mục 2. Tiểu học/2.3 Báo cáo đội ngũ

Bước 2: Chọn loại báo cáo cần tổng hợp. Ví dụ: Báo cáo tổng hợp chung Cán bộ quản lý, tại từng tab Trình độ đào tạo, Độ tuổi, Xếp hạng chức danh, Kết quả đánh giá

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm][Xuất excel] để lưu báo cáo.