Ẩn menu
Cập nhật: 16:45, 22/7/2019
619 lượt đọc

Báo cáo tổng hợp chung CBQL – Giáo viên

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường tổng hợp báo cáo số liệu cuối năm về cán bộ quản lý, giáo viên – nhân viên theo trình độ đào tạo, kết quả đánh giá viên chức.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu Tiểu học. Kích vào danh mục 3. Báo cáo cuối năm học/ 3.3 Báo cáo đội ngũ/ 3.3.1 Báo cáo tổng hợp chung CBQL- giáo viên.
Bước 2: Lựa chọn biểu báo cáo theo các tab 1. Tổng hợp chung CBQL, 2. Tổng hợp chung GV – NV.
Bước 3: Kích nút [Lấy dữ liệu] để hệ thống tổng hợp số liệu từ dữ liệu đã nhập trong phần mềm Quản lý giáo dục Tiểu học.
Bước 4: Kiểm tra số liệu đã tổng hợp.