Ẩn menu
Cập nhật: 11:22, 22/7/2019
2332 lượt đọc

Sắp xếp học sinh (Alphabet)

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường sắp xếp học sinh theo thứ tự hiển thị của các học sinh trong lớp.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Tại phần mềm Quản lý giáo dục Tiểu học. Kích vào danh mục 4. Học sinh/ 4.1 Hồ sơ học sinh/ 4.1.3 Sắp xếp học sinh (Alphabet).
Bước 2: Kích chọn Tiêu chí sắp xếp.
Bước 3: Kích nút [Sắp xếp Alphabet theo lớp chọn] hoặc [Sắp xếp Alphabet tất cả các lớp] để thực hiện việc sắp xếp.
Bước 4: Kích nút [Lưu dữ liệu] để hoàn tất.