Ẩn menu
Cập nhật: 12:17, 23/4/2018
587 lượt đọc

4. Khai thác dữ liệu THPT

4.1 Thống kê lớp học

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT thống kê, xuất báo cáo và lập biểu đồ thống kê lớp học THPT trong toàn Sở hay từng Phòng GD&ĐT. Sở GD&ĐT có thể lựa chọn báo cáo thống kê theo Phòng GD&ĐT hay theo đơn vị trường.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn tới phần mềm Quản lý giáo dục THPT /5. Công cụ hỗ trợ/5.1. Thống kê lớp học

Bước 2: Chọn đơn vị trường và nhập tiêu chí tìm kiếm cụ thể

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] [Xuất Excel] để lưu báo cáo.

 

4.2 Thống kê nhân sự

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT thống kê, xuất báo cáo thống kê liên quan đến giáo viên THPT trong toàn Sở.

4.2.1. Thống kê giáo viên theo môn giảng dạy

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT thống kê giáo viên theo môn giảng dạy trong toàn Sở hay theo từng đơn vị trường THPT.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn tới phần mềm Quản lý giáo dục THPT/5. Công cụ hỗ trợ /5.2 Thống kê nhân sự/5.2.2 Thống kê giáo viên theo môn giảng dạy

Bước 2: Chọn đơn vị trường và các thông tin cần tìm kiếm

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm]  và [Xuất Excel]  để lưu dữ liệu.

4.2.2. Thống kê đội ngũ nhân sự theo trình độ đào tạo

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT thống kê CBQL, GV, NV theo trình độ đào tạo trong toàn Sở hay theo từng đơn vị trường THPT.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn tới phần mềm Quản lý giáo dục THPT /5. Công cụ hỗ trợ /5.2 Thống kê nhân sự/5.2.2 Thống kê đội ngũ nhân sự theo trình độ đào tạo

Bước 2: Chọn đơn vị trường và các thông tin cần tìm kiếm. Ví dụ: Vị trí việc làm, hình thức hợp đồng làm việc…

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] [Xuất Excel] để lưu dữ liệu.

4.2.3. Thống kê nhân sự theo vị trí việc làm

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT thống kê đội ngũ nhân sự theo vị trí việc làm trên toàn Sở.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn tới phần mềm Quản lý giáo dục THPT /5. Công cụ hỗ trợ /5.2 Thống kê nhân sự/5.2.3 Thống kê đội ngũ nhân sự theo vị trí việc làm

Bước 2: Chọn đơn vị trường và các thông tin cần tìm kiếm

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm]  và [Xuất Excel] để lưu dữ liệu.

4.2.4 Thống kê đội ngũ nhân sự theo hình thức hợp đồng

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT thống kê đội ngũ nhân sự theo hình thức hợp đồng làm việc trong toàn Sở hay theo từng Phòng GD&ĐT.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn tới phần mềm Quản lý giáo dục THPT /5. Công cụ hỗ trợ /5.2 Thống kê nhân sự/5.2.4 Thống kê đội ngũ nhân sự theo hình thức hợp đồng

Bước 2: Chọn đơn vị trường và các tiêu chí cần tìm kiếm

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm]  và [Xuất Excel] để lưu dữ liệu.

4.3 Thống kê học sinh

4.3.1 Thống kê số lượng học sinh

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT thống kê số lượng và tỉ lệ % học sinh các lớp theo từng khối ở THPT trên toàn Sở.

 Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích chọn mục Quản lý giáo dục THPT/5.3 Thống kê học sinh/5.3.1 Thống kê số lượng học sinh

Bước 2: Chọn trường và các tiêu chí tìm kiếm như loại hình, loại trường…

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm][Xuất excel] để kiểm tra và lưu dữ liệu

4.3.2 Thống kê học sinh diện chính sách

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm và xuất báo cáo tổng hợp học sinh diện chính sách của các đơn vị trường THPT trên toàn Sở.

  Các bước thực hiện:

  Bước 1: Kích vào danh mục Quản lý giáo dục THPT/5.3 Thống kê học sinh\ 5.3.2 Thống kê học sinh theo diện chính sách

  Bước 2: Chọn trường và các tiêu chí tìm kiếm như: Loại hình, Diện chính sách...

  Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm][Xuất excel] để kiểm tra và lưu báo cáo.

4.3.3 Thống kê học sinh chuyển đến, chuyển đi, thôi học

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT thống kê số lượng và tỉ lệ % học sinh chuyển đến, chuyển đi, thôi học phân theo loại hình trường, diện chính sách của các trường THCS trên toàn Sở.

  Các bước thực hiện: Tương tự mục 4.3.2 Thống kê học sinh theo diện chính sách.

4.3.4 Thống kê học sinh giỏi, tiên tiến

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT thống kê số lượng và tỉ lệ % học sinh giỏi, tiên tiến phân theo loại hình trường, diện chính sách của các trường THPT trên toàn Sở.

  Các bước thực hiện: Tương tự mục 4.3.2 Thống kê học sinh theo diện chính sách.

4.3.5 Thống kê học sinh theo học lực, hạnh kiểm

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT thống kê số lượng và tỉ lệ % theo học lực, hạnh kiểm, phân theo loại hình trường, diện chính sách của các trường THPT trên toàn Sở.

Các bước thực hiện: Tương tự mục 4.3.2 Thống kê học sinh theo diện chính sách.

4.3.5 Thống kê học sinh lên lớp, lưu ban

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT thống kê số lượng và tỉ lệ % được lên lớp hay lưu ban, phân theo loại hình trường, diện chính sách của các trường THPT trên toàn Sở.

Các bước thực hiện: Tương tự mục 4.3.2 Thống kê học sinh theo diện chính sách.

 

4.4 Báo cáo đầu năm

4.4.1 Báo cáo EMIS

 Mô tả: Chức năng này giúp Sở GD&ĐT thống kê và xuất báo cáo chi tiết về học sinh, đội ngũ cán bộ, giáo viên , nhân viên và cơ sở vật chất, ngân sách nhà nước tại các trường THPT trên toàn sở giai đoạn đầu năm.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn tới phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục đầu năm, kích vào danh mục 4. Trung học phổ thông/4.1.3 Tổng hợp báo cáo đầu năm cấp THPT

Bước 2: Chọn đơn vị trường cần thống kê báo cáo

Bước 3: Lựa chọn các tab Trường – Lớp học, Học sinh, Đội ngũ, Phòng học, Ngân sách nhà nước

Bước 4: Kích nút [Tìm kiếm] và nút [Xuất Excel] để xem và in báo cáo.  

4.4 Báo cáo cuối năm

4.4.1 Tổng hợp báo cáo cuối năm EMIS

Mô tả: Chức năng này giúp Sở GDĐT thống kê số lượng, chất lượng học sinh theo trường, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường THPT trên toàn Sở.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục cuối năm. Kích vào danh mục 4. Trung học phổ thông/4.1.2 Tổng hợp báo cáo đầu năm

Bước 2: Tích nút [Tìm kiếm][Xuất excel] để lưu báo cáo.

4.4.2 Tổng hợp báo cáo cuối năm về đội ngũ THPT

Mô tả: Chức năng này giúp Sở GDĐT thống kê báo cáo chung về cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và tổng hợp báo cáo chuẩn nghề nghiệp.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục cuối năm. Kích vào danh mục 4. Trung học phổ thông/4.2 Báo cáo đội ngũ

Bước 2: Chọn loại báo cáo cần tổng hợp. Ví dụ: Báo cáo tổng hợp chung Cán bộ quản lý, tại từng tab Trình độ đào tạo, Độ tuổi, Xếp hạng chức danh, Kết quả đánh giá

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] [Xuất excel] để lưu báo cáo.