Ẩn menu
Cập nhật: 10:30, 24/4/2018
1717 lượt đọc

1. Quản lý tài khoản người dùng

Mô tả: Chức năng quản trị hệ thống cho phép nhà trường tạo nhóm người dùng (cho phép nhiều người cùng sử dụng để giảm tải việc nhập dữ liệu) và phân quyền cho nhóm người dùng phần mềm tại từng menu: Khóa số liệu, tạo truy cập nhanh, tìm kiếm hồ sơ học sinh,…
1.1 Quản lý nhóm người dùng
Mô tả: Hệ thống hỗ trợ tạo ra nhóm quản trị theo mức độ, giới hạn sử dụng chức năng phần mềm. 
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Quản trị hệ thống. Kích vào danh mục 1. Quản lý tài khoản người dùng/ 1.1 Quản lý nhóm người dùng. 
Bước 2: Kích nút [Thêm mới] để nhập mã nhóm, tên nhóm và trạng thái. 
Bước 3: Kích nút [Thêm] để hệ thống ghi lại thông tin nhóm vừa chọn. 

 

1.2 Phân quyền nhóm người dùng phần mềm
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường phân quyền khối quản lý cho nhóm người dùng đã được tạo ra từ mục 1.1 Quản lý nhóm người dùng.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Quản trị hệ thống. Kích vào danh mục 1. Quản lý tài khoản người dùng / 1.2 Phân quyền nhóm người dùng phần mềm.
Bước 2: Tích chọn từng chức năng sử dụng phần mềm. 
Bước 2: Kích nút [Ghi] để hoàn tất. 

1.3 Phân quyền nhóm người dùng menu
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường phân quyền từng chức năng chi tiết cho nhóm người dùng menu.
Các bước thực hiện: 
Bước 1: Chọn phần mềm Quản trị hệ thống. Kích vào danh mục 1. Quản lý tài khoản người dùng/ 1.3 Phân quyền nhóm người dùng phần mềm. 
Bước 2: Tích chọn nhóm người dùng cần phân quyền và tích chọn đến danh mục phần mềm tương ứng. 
Bước 3: Kích [Ghi] để lưu dữ liệu.

 

 

1.4 Quản lý danh sách người dùng
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường quản lý danh sách người dùng theo tên đăng nhập.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Quản trị hệ thống. Kích vào danh mục 1. Quản lý tài khoản người dùng/ 1.4 Quản lý danh sách người dùng.
Bước 2: Kích nút [Thêm mới], nhập đầy đủ thông tin người dùng: Tên đăng nhập, tên hiển thị, mật khẩu, nhóm quyền,…
Bước 3: Kích [Thêm] để lưu dữ liệu.