Ẩn menu
Cập nhật: 15:51, 6/6/2018
7340 lượt đọc

Nhập tổng kết kết quả học tập

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ TT GDTX nhập trực tiếp thông tin kết quả học tập của học sinh, bao gồm: Điểm trung bình môn HK/cả năm, kết quả xếp loại và danh hiệu thi đua. 
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục GDTX. Kích vào danh mục 4. Học sinh/ 4.3 Kết quả học tập rèn luyện/ 4.3.1 Nhập tổng kết kết quả học tập.
Bước 2: Kích chọn Khối/Lớp/Học kỳ. 
Bước 3: Nhập trực tiếp kết quả học tập, rèn luyện của học sinh về: Điểm trung bình môn HK/cả năm, kết quả xếp loại và danh hiệu thi đua, tổng số ngày nghỉ. 

 

Bước 4: Kích nút [Cập nhật] để hoàn thành.