Ẩn menu
Cập nhật: 11:27, 18/7/2019
927 lượt đọc

Quản lý tài khoản đơn vị

2.1 Quản lý tài khoản trường MN

Mô tả: Chức năng này cho phép Phòng GDĐT quản lý các trường mầm non thuộc Phòng GDĐT. Hỗ trợ Phòng GDĐT tạo tài khoản và cấp mật khẩu cho đơn vị trường Mầm non.

Hệ thống đã hỗ trợ khai báo danh sách đơn vị trường Mầm non. Cán bộ Phòng GDĐT kiểm tra lại và bổ sung thêm nếu có.

 1. Tìm kiếm đơn vị trường:

  Các bước thực hiện:

  Bước 1: Chọn phần mềm Quản trị hệ thống. Kích vào danh mục 2. Quản lý tài khoản đơn vị\2.1 Quản lý tài khoản trường MN.

  Bước 2: Chọn thông tin trường, mã trường,…

  Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm].

 2. Thêm mới đơn vị trường.

  Các bước thực hiện:

  Bước 1: Chọn phần mềm Quản trị hệ thống. Kích vào danh mục 2. Quản lý tài khoản đơn vị\2.1 Quản lý tài khoản trường MN.

  Bước 2: Kích nút [Thêm mới].

  Bước 3: Nhập các thông tin: Tên trường, mã trường, cấp, loại hình,…

  Bước 4: Kích nút [Ghi] để lưu dữ liệu.

 3. Xóa trường.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Quản trị hệ thống. Kích vào danh mục 2. Quản lý tài khoản đơn vị\2.1 Quản lý tài khoản trường MN.

Bước 2: Chọn đơn vị trường cần xóa.

Bước 3: Kích nút [Xóa trường].

d. Cấp lại mật khẩu.

2.2 Quản lý tài khoản trường TH

Mô tả: Chức năng này cho phép Phòng GDĐT quản lý các trường tiểu học thuộc Phòng GDĐT. Hỗ trợ Phòng GDĐT tạo tài khoản và cấp mật khẩu cho đơn vị trường tiểu học.

Hệ thống đã hỗ trợ khai báo danh sách đơn vị trường tiểu học. Cán bộ Phòng GDĐT kiểm tra lại và bổ sung thêm nếu có.

Các bước thực hiện: Thao tác tương tự mục 2.1 Quản lý tài khoản trường MN.

2.3 Quản lý tài khoản trường THCS

Mô tả: Chức năng này cho phép Phòng GDĐT quản lý các trường THCS thuộc Phòng GDĐT. Hỗ trợ Phòng GDĐT tạo tài khoản và cấp mật khẩu cho đơn vị trường THCS.

Hệ thống đã hỗ trợ khai báo danh sách đơn vị trường THCS. Cán bộ Phòng GDĐT kiểm tra lại và bổ sung thêm nếu có.

Các bước thực hiện: Thao tác tương tự mục 2.1 Quản lý tài khoản trường MN.

3. Sát nhập trường

Mô tả: Chức năng này cho phép Phòng GDĐT thực hiện sát nhập hai trường trên cơ sở dữ liệu ngành giáo dục.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Hoàn thiện chuyển dữ liệu từ năm học cũ lên năm học mới của 02 trường cần gộp.

Bước 2: Chuẩn hóa lại thông tin trường, lớp của 02 trường đảm bảo không tồn tại 2 lớp có cùng mã, tên lớp và không tồn tại 2 điểm trường cùng tên tại 02 trường.

Bước 3: Chọn Quản trị hệ thống/ 3. Sát nhập trường

Bước 4: Giao diện hiển thị, chọn trường chính và trường sát nhập vào ( các thông tin tại trường sát nhập sẽ được copy vào trường chính, đồng thời trường sát nhập vào sẽ bị xóa trên hệ thống).

Bước 5: Kích nút [Sát nhập trường], nhập tên trường mới và kích [Thực hiện].

Bước 6: Hoàn thành. Phòng GDĐT thực hiện gộp trường tiếp theo hoặc trở về màn hình quản lý.