Ẩn menu
Cập nhật: 13:28, 22/7/2019
8523 lượt đọc

Nhập khen thưởng cuối năm

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường nhập các thông tin khen thưởng cuối năm cho học sinh. Hệ thống hỗ trợ 2 cách nhập:

- Cách 1; Nhập thông tin khen thưởng trực tiếp trên phần mềm.

- Cách 2: Nhập thông tin khen thưởng cuối năm cho học sinh từ file excel.

Các bước thực hiện: 
Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục Tiểu học. Kích vào danh mục 4. Học sinh/ 4.4 Khen thưởng, kỷ luật/ 4.4.2 Nhập khen thưởng cuối năm.
Bước 2: Chọn Khối/ Lớp
Bước 3: Nhập Thành tích đặc biệt/ Nội dung khen thưởng/ Đạt thành tích.

  Bước 4: Kích nút [Cập nhật] để hoàn tất.

  ** Nhập khen thưởng cuối năm từ file excel:

Các bước thực hiện:  Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục Tiểu học. Kích chọn 4. Học sinh/ 4.4 Khen thưởng, kỷ luật/ 4.4.3 Nhập khen thưởng cuối năm từ excel Bước 2: Chọn khối/Lớp. Kích [Tải file mẫu] Bước 3: Nhà trường nhập đầy đủ các trường thông tin bắt buộc liên quan đến khen thưởng học sinh bao gồm: nội dung khen thưởng, thành tích đạt được, người dùng xem qua cách nhập dữ liệu tại sheet hướng dẫn. Bước 4: Quay trở lại phần mềm tại mục 4.4.3 Nhập khen thưởng cuối năm từ excel, kích nút [Chọn tệp] chọn đến file mẫu kích nút [Tải lên]. Bước 5: Kích nút [Cập nhật], hệ thống thông báo: Bạn có chắc chắn muốn cập nhật dữ liệu. - Kích [Ok] để đồng ý và chờ hệ thống phản hồi thông tin dữ liệu được tải lên. - Nếu thông báo hiển thị màu xanh với nội dung: Đã cập nhật thành công, nhà trường mở lại  mục 4.4.2 Nhập khen thưởng cuối năm để xem danh sách. - Nếu thông báo hiển thị màu đỏ với nội dung: Lỗi, Nhà trường kích nút [Bảng kết quả nhập liệu] để xem nội dung nhập lỗi.