Ẩn menu
Cập nhật: 8:59, 23/7/2019
1574 lượt đọc

4.3.2 Nhập kết quả sức khỏe nuôi dưỡng từ Excel

4.3.2 Nhập kết quả sức khỏe nuôi dưỡng từ Excel

Mô tả: Cho phép nhà trường nhập nhanh thông tin từ file Excel về sức khỏe nuôi dưỡng cho trẻ, kênh tăng trưởng và biểu đồ tăng trưởng của từng học sinh.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích danh mục 4.3.2 Nhập kết quả sức khỏe nuôi dưỡng từ Excel

Bước 2: Tải file excel mẫu về máy.

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin kết quả nuôi dưỡng của học sinh các lớp vào các cột trên file excel, đặc biệt các cột có màu đỏ là những thông tin bắt buộc phải nhập.

 

Trên file mẫu excel, gồm các trường thông tin cơ bản liên quan đến sức khỏe nuôi dưỡng, người dùng xem qua cách nhập dữ liệu tại từng cột đã khai báo mẫu.

  • Nhập đầy đủ thông tin đặc biệt những cột có màu đỏ (thông tin bắt buộc phải nhập).
  • Thông tin Kênh tăng trưởng: Cần nhập chính xác theo các thông tin danh mục đã khai báo tại sheet (DM_KENH_TANG_TRUONG).
  • Phông chữ: Times new Roman của bảng Unicode dựng sẵn….

Bước 4: Quay trở lại phần mềm, Kích nút [Chọn tệp], chọn đến file excel mẫu, kích nút [Tải lên].

Bước 5: Kích nút Cập nhật, Hệ thống báo: bạn có chắc chắn muốn cập nhật dữ liệu

            Kích Ok để đồng ý và chờ hệ thống phản hồi thông tin dữ liệu được tải lên.

            Nếu thông báo hiển thị màu xanh với nội dung: Đã cập nhật thành công, nhà trường mở lại  mục 4.3.1 Nhập kết quả sức khỏe nuôi dưỡng.

Nếu thông báo hiển thị màu đỏ với nội dung: Lỗi, Nhà trường kích nút [Bảng kết quả import] để xem nội dung nhập lỗi.