Ẩn menu
Cập nhật: 15:29, 23/7/2019
1481 lượt đọc

Nhập danh sách cán bộ, giáo viên từ excel

Mô tả: Hệ thống hỗ trợ chức năng nhập nhanh hồ sơ giáo viên từ excel.

Các bước thực hiện: Người dùng tải file mẫu excel về máy tính, nhập liệu trực tiếp vào file này và tải lên hệ thống.
Định dạng file excel theo yêu cầu sau:

Trên file mẫu excel, gồm các TT GDTX thông tin cơ bản liên quan đến giáo viên, người dùng xem qua cách nhập dữ liệu tại từng cột đã khai báo mẫu.
- Nhập đầy đủ thông tin đặc biệt những cột có màu đỏ (thông tin bắt buộc phải
nhập).
- Một số thông tin liên quan đến danh mục như: Giới tính, Trạng thái CB, Dân tộc,
Tôn giáo, Tỉnh, Huyện, Xã: Cần nhập chính xác theo các thông tin danh mục đã khai báo tại các sheet (GIOI_TINH, TRANG_THAI_CB, DAN_TOC, TON_GIAO, TINH).
- Phông chữ: Times new Roman, của bảng Unicode dựng sẵn….
Lưu ý: Khai báo chính xác thông tin giáo viên và không có sự trùng lặp giữa các giáo viên.
Tải và đồng bộ File excel lên phần mềm:

Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục GDTX. Kích vào danh mục 3.Giáo viên/3.2 Nhập danh sách cán bộ, giáo viên từ excel
Bước 2: Kích nút [Chọn tệp] để chọn file Excel trên máy tính.

Bước 3: Kích nút [Tải lên].
Bước 4: Kích nút [Cập nhật] và xác nhận nhập danh sách.
Hệ thống thông báo nhập danh sách giáo viên thành công, để kiểm tra lại danh  sách giáo viên vừa nhập người dùng chọn tới mục 3.1 Hồ sơ cán bộ, giáo viên.