Ẩn menu
Cập nhật: 16:19, 23/7/2019
764 lượt đọc

Tốt nghiệp

**  Danh sách dự xét tốt nghiệp
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ TT GDTX lập danh sách dự xét tốt nghiệp cho học sinh khối 12 và thực hiện quy trình kiểm dò trước khi thực hiện xét tốt nghiệp.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục GDTX. Kích vào danh mục 4. Học sinh/ 4.5 Tốt nghiệp/ 4.5.1 Danh sách dự xét tốt nghiệp.
Bước 2: Kích nút [Lấy dữ liệu HS].

 

**  Danh sách tốt nghiệp
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ TT GDTX cập nhật loại tốt nghiệp cho học sinh tốt nghiệp.
Các bước thực hiện: 
Bước 1: Tại phần mềm Quản lý giáo dục GDTX. Kích vào danh mục 4. Học sinh/ 4.5 Tốt nghiệp/ 4.5.2 Danh sách tốt nghiệp.
Bước 2: Chọn Lớp và nhập loại tốt nghiệp cho học sinh.
Bước 3: Kích nút [Cập nhật] để hoàn thành.