Ẩn menu
Cập nhật: 15:3, 21/4/2018
3834 lượt đọc

Nhập danh sách nhân sự từ excel

Mô tả:  Hệ thống hỗ trợ chức năng nhập nhanh hồ sơ nhân sự từ excel.

Các bước thực hiện: Người dùng tải file mẫu excel về máy tính, nhập liệu trực tiếp vào file và tải lên hệ thống.

Định dạng file excel theo yêu cầu sau:

           

Trên file mẫu excel, gồm các trường thông tin cơ bản liên quan đến nhân sự, người dùng xem qua cách nhập dữ liệu tại từng cột đã khai báo mẫu.

- Nhập đầy đủ thông tin, đặc biệt những cột có màu đỏ (thông tin bắt buộc phải nhập)

- Một số thông tin liên quan đến danh mục như: Giới tính, Trạng thái CB, Dân tộc, Tôn giáo, Tỉnh, Huyện, Xã: Cần nhập chính xác theo các thông tin danh mục đã khai báo tại các sheet (GIOI_TINH, TRANG_THAI_CB, DAN_TOC, TON_GIAO, TINH).

-  Phông chữ: Times new Roman của bảng Unicode dựng sẵn….

* Lưu ý: Khai báo chính xác thông tin giáo viên và không có sự trùng lặp giữa các nhân sự.

Tải và đồng bộ File excel lên phần mềm:

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục Tiểu học. Kích vào danh mục 3. Nhân sự/ 3.1 Hồ sơ nhân sự/ 3.1.2 Nhập danh sách nhân sự từ excel

Bước 2: Kích nút [Chọn tệp] để chọn file Excel trên máy tính.

Bước 3: Kích nút [Tải lên].

Bước 4: Kích nút [Cập nhật] và xác nhận nhập danh sách.

Hệ thống thông báo nhập danh sách nhân sự thành công, để kiểm tra lại danh sách nhân sự vừa nhập người dùng chọn tới mục 3.1 Nhập hồ sơ nhân sự.