Ẩn menu
Cập nhật: 8:58, 17/7/2019
1230 lượt đọc

1. Kiểm tra dữ liệu Kê khai – Báo cáo đầu năm

1.1 Kiểm tra dữ liệu Kê khai – Báo cáo đầu năm Mầm non

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích chọn Báo cáo số liệu giáo dục đầu năm\1.Mầm non\1.1.2 Kiểm tra số liệu trường Kê khai – Báo cáo

Bước 2: Chọn đơn vị cần kiểm tra số liệu

Bước 3: Giao diện hiển thị theo các cột Số liệu kê khai ( số liệu đưa lên trong phần hồ sơ) và số liệu báo cáo (lấy ra từ Biểu đầu năm ra cấp học & Biểu 07- Mục 7.6 Báo cáo tổng hợp toàn Sở). Sở GD kiểm tra tại cột Chênh lệch số trường, Lớp, Giáo viên…của trường kê khai và báo cáo để biết được trường nào còn sai số liệu.

1.2 Kiểm tra dữ liệu Kê khai – Báo cáo đầu năm Tiểu học

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích chọn Báo cáo số liệu giáo dục đầu năm\2.Tiểu học\2.1.2 Kiểm tra số liệu trường Kê khai – Báo cáo

Bước 2: Chọn đơn vị cần kiểm tra số liệu

Bước 3: Giao diện hiển thị theo các cột Số liệu kê khai ( số liệu đưa lên trong phần hồ sơ) và số liệu báo cáo (lấy ra từ Biểu đầu năm ra cấp học & Biểu 07- Mục 7.6 Báo cáo tổng hợp toàn Sở). Sở GD kiểm tra tại cột Chênh lệch số trường, Lớp, Giáo viên…của Phòng GD để biết Phòng GD nào còn sai lệch số liệu.

1.3 Kiểm tra dữ liệu Kê khai – Báo cáo đầu năm THCS

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích chọn Báo cáo số liệu giáo dục đầu năm\3.Trung học cơ sở\3.1.2 Kiểm tra số liệu trường Kê khai – Báo cáo

Bước 2: Chọn đơn vị cần kiểm tra số liệu

Bước 3: Giao diện hiển thị theo các cột Số liệu kê khai ( số liệu đưa lên trong phần hồ sơ) và số liệu báo cáo (lấy ra từ Biểu đầu năm ra cấp học & Biểu 07- Mục 7.6  Báo cáo tổng hợp toàn Sở). Sở GD kiểm tra tại cột Chênh lệch số trường, Lớp, Giáo viên…của trường kê khai và báo cáo để biết được trường nào còn sai số liệu.

1.4 Kiểm tra dữ liệu Kê khai – Báo cáo đầu năm THPT 

Các bước thực hiện: Tương tự phần 1.3 Kiểm tra dữ liệu Kê khai – Báo cáo đầu năm THCS