Ẩn menu
Cập nhật: 10:57, 17/7/2019
387 lượt đọc

Nhập đánh giá chuẩn nghề nghiệp từ excel

Mô tả: Mục này hỗ trợ nhà trường nhập đánh giá chuẩn nghề nghiệp cho CBQL/GV từ excel.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục THPT. Kích danh mục 3. Nhân sự/ 3.2 Đánh giá chuẩn nghề nghiệp/ 3.2.2 Nhập đánh giá chuẩn nghề nghiệp từ excel.
Bước 2: Kích nút [Tải file mẫu kèm dữ liệu] để tải file excel mẫu về máy. 

 

 

Bước 3: Nhập đầy đủ các tiêu chí đánh giá của giáo viên vào các cột trên file excel như sau:
- Hiệu trưởng: Nhập đánh giá chuẩn nghề nghiệp từ tiêu chí 1 đến tiêu chí 18.
- Phó hiệu trưởng: Chỉ cần chọn những tiêu chí (trong số 18 tiêu chí) phù hợp với nhiệm vụ được phân công để đánh giá.
- Giáo viên: Nhập đánh giá chuẩn nghề nghiệp từ tiêu chí 1 đến tiêu chí 15.
- Các ô tiêu chí nhận các giá trị: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt, Chưa đánh giá (Không áp dụng cho Phó hiệu trưởng), Không đánh giá (Áp dụng riêng đối với Phó hiệu trưởng).

 

 

Bước 4: Kích nút [Chọn tệp] để chọn file Excel trên máy tính. Sau đó kích nút [Tải lên].

 

 

Bước 5: Kích nút [Cập nhật] và xác nhận nhập danh sách thành công.