Ẩn menu
Cập nhật: 14:28, 17/7/2019
426 lượt đọc

PHẦN III. KIỂM TRA, PHÊ CHUẨN DỮ LIỆU

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GDĐT kiểm tra và phê chuẩn dữ liệu của đơn vị trường và gửi lên. Sau khi hết hạn nộp báo cáo, đối với dữ liệu đã chính xác, cán bộ Phòng GDĐT sẽ duyệt số liệu các đơn vị trường gửi lên; với những đơn vị chưa được duyệt báo cáo, Phòng GDĐT ghi rõ yêu cầu cần gửi báo cáo lại và tiến hành mở khóa dữ liệu để các đơn vị trường kiểm tra dữ liệu và tiến hành gửi lại dữ liệu.