Ẩn menu
Cập nhật: 16:19, 21/4/2018
3476 lượt đọc

Báo cáo đầu năm

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường tổng hợp toàn bộ mẫu biểu báo cáo số liệu giáo dục đầu năm học và gửi dữ liệu báo cáo lên Sở GD. 
1.1 Báo cáo EMIS
Mô tả: Cho phép nhà trường tổng hợp báo cáo thống giáo dục THPT đầu năm học về Trường - Lớp học, học sinh, đội ngũ, phòng học và ngân sách nhà nước.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu THPT. Kích vào danh mục 1. Báo cáo đầu năm học/ 1.1 Báo cáo EMIS/ 1.1.1 Lập báo cáo đầu năm.
Bước 2: Lựa chọn biểu báo cáo theo các tab: 1. Trường - Lớp học, 2. Học sinh, 3. Đội ngũ, 4. Phòng học, 5. Ngân sách nhà nước.
Bước 3: Kích nút [Lấy dữ liệu] để hệ thống tự động tổng hợp số liệu dữ liệu đã nhập trong phần mềm Quản lý giáo dục THPT.
Bước 4: Kiểm tra số liệu đã tổng hợp.

 

- Về Phòng học: Đơn vị trường nhập trực tiếp số liệu phòng học về phòng học nhờ mượn, phòng học bộ môn, phòng học phục vụ học tập,…

 

- Về Ngân sách nhà nước: Đơn vị trường nhập trực tiếp số liệu ngân sách nhà nước về nguồn ngân sách chi thường xuyên, ngân sách đào tạo trong nước, ngân sách đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức,…