Ẩn menu
Cập nhật: 11:37, 22/7/2019
7758 lượt đọc

Kết quả học tập rèn luyện

Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường nhập thông tin về kết quả học tập rèn luyện, khen thưởng đột xuất, điểm kiểm tra định kỳ, kết quả đánh giá định kỳ môn học và năng lực phẩm chất theo các giai đoạn giữa kỳ và cuối mỗi học kỳ của học sinh lên CSDL MN-PT. Hệ thống hỗ trợ 2 cách nhập dữ liệu:
- Cách 1: Nhập trực tiếp bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của học sinh.
- Cách 2: Nhập tổng kết kết quả học tập của học sinh từ file excel.

Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục Tiểu học. Kích vào danh mục 4. Học sinh/ 4.3 Kết quả học tập rèn luyện/ 4.3.1 Nhập bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục.
Bước 2: Kích chọn Khối/Lớp/Thời điểm đánh giá
Bước 3: Nhập trực tiếp kết quả học tập rèn luyện của học sinh về: điểm kiểm tra định kỳ, kết quả đánh giá định kỳ môn học và năng lực phẩm chất.

Bước 4: Kích nút [Cập nhật] để hoàn thành.