Ẩn menu
Cập nhật: 10:41, 23/4/2018
715 lượt đọc

3. Phê chuẩn dữ liệu cuối năm

3.1 Phê chuẩn dữ liệu Mầm non

Để thực hiện việc phê chuẩn dữ liệu của các Phòng giáo dục về việc gửi dữ liệu cuối năm của các đơn vị trường Mầm non, Sở GD&ĐT thực hiện tại phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục cuối năm mục 1.1.1 Danh sách  các đơn vị gửi báo cáo cuối năm.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục 1. Mầm non/1.1.1 Danh sách các đơn vị gửi báo cáo cuối năm.

        Bước 2: Chọn trạng thái báo cáo và xem danh sách

 

 

Ghi chú quá trình tổng hợp dữ liệu

Sở GD&ĐT thực hiện kiểm tra dữ liệu và các báo cáo Phòng GD&ĐT gửi.

Đối với dữ liệu đã chính xác, cán bộ Sở giáo dục sẽ [Duyệt] số liệu Phòng gửi lên.

Đối với dữ liệu chưa chính xác, cán bộ Sở giáo dục sẽ thực hiện [Từ chối] dữ liệu. Khi đó hệ thống trên bản trường hiển thị thông báo: “SGD thông báo: Báo cáo số liệu cuối năm của Phòng gửi lên thống kê chưa chính xác. Phòng vui lòng kiểm tra lại số liệu”.

Khi hết hạn nộp báo cáo hoặc báo cáo đã được duyệt, cán bộ Sở giáo dục thực hiện chức năng [Khóa] số liệu.

Đối với các Phòng cần mở khóa thì sẽ kích nút [Gửi yêu cầu mở khóa] và nhập yêu cầu. Khi đó cán bộ Sở giáo dục tiếp nhận yêu cầu và xử lý yêu cầu và thực hiện chức năng [Mở] để các Phòng chỉnh sửa lại báo cáo và gửi lại lên Sở.

3.2. Phê chuẩn dữ liệu Tiểu học

Để thực hiện việc phê chuẩn dữ liệu của các Phòng giáo dục về việc gửi dữ liệu cuối năm của các đơn vị trường Tiểu học, Sở GD&ĐT thực hiện tại phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục cuối năm mục 2.1 Danh sách phòng gửi gửi báo cáo cuối năm.

        Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục 2. Tiểu học/2.1 Danh sách phòng gửi báo cáo cuối năm.

Bước 2: Chọn trạng thái báo cáo và xem danh sách

 

 

Ghi chú quá trình tổng hợp dữ liệu

Sở GD&ĐT thực hiện kiểm tra dữ liệu và các báo cáo Phòng GD&ĐT gửi.

Đối với dữ liệu đã chính xác, cán bộ Sở giáo dục sẽ [Duyệt] số liệu Phòng gửi lên.

Đối với dữ liệu chưa chính xác, cán bộ Sở giáo dục sẽ thực hiện [Từ chối] dữ liệu. Khi đó hệ thống trên bản trường hiển thị thông báo: “SGD thông báo: Báo cáo số liệu cuối năm của Phòng gửi lên thống kê chưa chính xác. Phòng vui lòng kiểm tra lại số liệu”.

Khi hết hạn nộp báo cáo hoặc báo cáo đã được duyệt, cán bộ Sở giáo dục thực hiện chức năng [Khóa] số liệu.

Đối với các Phòng cần mở khóa thì sẽ kích nút [Gửi yêu cầu mở khóa] và nhập yêu cầu. Khi đó cán bộ Sở giáo dục tiếp nhận yêu cầu và xử lý yêu cầu và thực hiện chức năng [Mở] để các Phòng chỉnh sửa lại báo cáo và gửi lại lên Sở.

3.3 Phê chuẩn dữ liệu THCS

Để thực hiện việc phê chuẩn dữ liệu của các Phòng giáo dục về việc gửi dữ liệu cuối năm của các đơn vị trường THCS, Sở GD&ĐT thực hiện tại phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục cuối năm mục 3.1. Danh sách phòng gửi gửi báo cáo cuối năm.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục 3. Trung học cơ sở/3.1.1 Danh sách phòng gửi báo cáo cuối năm.

        Bước 2: Chọn trạng thái báo cáo và xem danh sách

 

 

Ghi chú quá trình tổng hợp dữ liệu

Sở GD&ĐT thực hiện kiểm tra dữ liệu và các báo cáo Phòng GD&ĐT gửi.

Đối với dữ liệu đã chính xác, cán bộ Sở giáo dục sẽ [Duyệt] số liệu Phòng gửi lên.

Đối với dữ liệu chưa chính xác, cán bộ Sở giáo dục sẽ thực hiện [Từ chối] dữ liệu. Khi đó hệ thống trên bản trường hiển thị thông báo: “SGD thông báo: Báo cáo số liệu cuối năm của Phòng gửi lên thống kê chưa chính xác. Phòng vui lòng kiểm tra lại số liệu”.

Khi hết hạn nộp báo cáo hoặc báo cáo đã được duyệt, cán bộ Sở giáo dục thực hiện chức năng [Khóa] số liệu.

Đối với các Phòng cần mở khóa thì sẽ kích nút [Gửi yêu cầu mở khóa] và nhập yêu cầu. Khi đó cán bộ Sở giáo dục tiếp nhận yêu cầu và xử lý yêu cầu và thực hiện chức năng [Mở] để các Phòng chỉnh sửa lại báo cáo và gửi lại lên Sở.

3.4 Phê chuẩn dữ liệu THPT

Để thực hiện việc phê chuẩn dữ liệu của các trường THPT về việc gửi dữ liệu cuối năm, Sở GD&ĐT thực hiện tại phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục cuối năm mục 4.1.1 Danh sách trường gửi báo cáo cuối năm.

        Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục 4. Trung học phổ thông/4.1.1 Khóa dữ liệu báo cáo cuối năm

        Bước 2: Chọn trạng thái báo cáo và xem danh sách

 

 

Ghi chú quá trình tổng hợp dữ liệu

Sở GD&ĐT thực hiện kiểm tra dữ liệu và các báo cáo của các đơn vị trường THPT gửi.

Đối với dữ liệu đã chính xác, cán bộ Sở giáo dục sẽ [Duyệt] số liệu trường THPT gửi lên.

Đối với dữ liệu chưa chính xác, cán bộ Sở giáo dục sẽ thực hiện [Từ chối] dữ liệu. Khi đó hệ thống trên bản trường hiển thị thông báo: “SGD thông báo: Báo cáo số liệu cuối năm của Trường gửi lên thống kê chưa chính xác. Trường vui lòng kiểm tra lại số liệu”.

Khi hết hạn nộp báo cáo hoặc báo cáo đã được duyệt, cán bộ Sở giáo dục thực hiện chức năng [Khóa] số liệu.

Đối với các trường cần mở khóa thì sẽ kích nút [Gửi yêu cầu mở khóa] và nhập yêu cầu. Khi đó cán bộ Sở giáo dục tiếp nhận yêu cầu và xử lý yêu cầu và thực hiện chức năng [Mở] để các trường chỉnh sửa lại báo cáo và gửi lại lên Sở.

3.5 Phê chuẩn dữ liệu TT GDTX

Để thực hiện việc phê chuẩn dữ liệu của các TT GDTX về việc gửi dữ liệu cuối năm, Sở GD&ĐT thực hiện tại phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục cuối năm tại  mục /5.1.1 Danh sách trường gửi báo cáo cuối năm.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục 5.Giáo dục thường xuyên/5.1.1 Danh sách trường gửi báo cáo cuối năm.

  Bước 2: Chọn trạng thái báo cáo và xem danh sách

 

 

Ghi chú quá trình tổng hợp dữ liệu

Sở GD&ĐT thực hiện kiểm tra dữ liệu và các báo cáo của TT GDTX gửi.

Đối với dữ liệu đã chính xác, cán bộ Sở giáo dục sẽ [Duyệt] số liệu của TT GDTX gửi lên.

Đối với dữ liệu chưa chính xác, cán bộ Sở giáo dục sẽ thực hiện [Từ chối] dữ liệu. Khi đó hệ thống trên bản trường hiển thị thông báo: “SGD thông báo: Báo cáo số liệu đầu năm của đơn vị gửi lên thống kê chưa chính xác. Đơn vị vui lòng kiểm tra lại số liệu”.

Khi hết hạn nộp báo cáo hoặc báo cáo đã được duyệt, cán bộ Sở giáo dục thực hiện chức năng [Khóa] số liệu.

Đối với các trường cần mở khóa thì sẽ kích nút [Gửi yêu cầu mở khóa] và nhập yêu cầu. Khi đó cán bộ Sở giáo dục tiếp nhận yêu cầu và xử lý yêu cầu và thực hiện chức năng [Mở] để các đơn vị chỉnh sửa lại báo cáo và gửi lại lên Sở.