Ẩn menu
Cập nhật: 14:53, 23/7/2019
1335 lượt đọc

Lập báo cáo cuối năm

Mô tả: Cho phép TT GDTX tổng hợp báo cáo thống kê giáo dục GDTX cuối năm học về Trường - lớp, học viên và đội ngũ.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu GDTX. Kích vào danh mục 2. Báo cáo cuối năm học/ 2.1 Báo cáo EMIS/ 2.1.1 Lập báo cáo cuối năm.
Bước 2: Lựa chọn biểu báo cáo theo các tab: 1. Trường - Lớp học, 2. Học viên; 3. Đội ngũ.
Bước 3: Kích nút [Lấy dữ liệu] để hệ thống tổng hợp số liệu từ dữ liệu đã nhập trong phần mềm Quản lý giáo dục GDTX.
Bước 4: Kiểm tra số liệu đã tổng hợp.

 

Lưu ý: Khi kích vào mục 2.1.1 Lập cáo cuối năm, hệ thống thông báo:‘‘Nhà trường không thể tổng hợp được dữ liệu do: Hồ sơ nhân sự, Học sinh không đầy đủ dữ liệu. Đề nghị quý nhà trường Tải file thiếu thông tin về để rà soát và bổ sung trước khi Lấy dữ liệu” thì TT GDTX phải tải file thiếu thông tin và bổ sung thông tin theo file thông báo, khi đầy đủ đữ liệu thì mới lấy được dữ liệu từ hệ thống và tổng hợp báo cáo.