Ẩn menu
Cập nhật: 11:45, 22/7/2019
5531 lượt đọc

4.1.2 Nhập danh sách học sinh từ excel

4.1.2  Nhập danh sách học sinh từ excel

Mô tả: Chức năng nhập danh sách học sinh từ file excel hỗ trợ nhà trường nhập nhanh danh sách học sinh từ file excel lên phần mềm.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích danh mục 4.1.2 Nhập danh sách học sinh từ excel

Bước 2: Kích nút [Tải file mẫu] để tải file excel mẫu về máy.

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin học sinh của các lớp vào các cột trên file excel, đặc biệt các cột có màu đỏ là những thông tin bắt buộc phải nhập.

Trên file mẫu excel, gồm các trường thông tin cơ bản liên quan đến học sinh, người dùng xem qua cách nhập dữ liệu tại từng cột đã khai báo mẫu.

- Nhập đầy đủ thông tin đặc biệt những cột có màu đỏ (thông tin bắt buộc phải nhập).

- Một số thông tin liên quan đến danh mục như: Giới tính, Trạng thái HS, Dân tộc, Tỉnh, Huyện, Xã: Cần nhập chính xác theo các thông tin danh mục đã khai báo tại các sheet (GIOI_TINH, TRANG_THAI, DAN_TOC, TINH).

- Phông chữ: Times new roman của bảng Unicode dựng sẵn.

- Cột Mã lớp: Nhập chính xác mã lớp như đã khai báo tại mục 2.1 Hồ sơ lớp học

- Ngày sinh: nhập theo định dạng ngày tháng năm, yêu cầu ngày 2 chữ số, tháng 2 chữ số, năm 4 chữ số. Ví dụ 02/03/2015.

- Giới tính: Nhập chính xác theo danh mục đã hướng dẫn tại sheet GIOI_TINH

Nếu nhập giá trị ngoài danh mục, hệ thống sẽ báo lỗi và yêu cầu nhập lại

- Cột lý do thôi học nhập nếu trạng thái học sinh là thôi học.

- Thông tin tỉnh, huyện, xã nhập theo hộ khẩu của học sinh.

- Các thông tin về hỗ trợ chính sách như miễn học phí, giảm học phí tích x nếu có.

- Học sinh tuyển mới được tích x đối với những học sinh bắt đầu đến trường vào kỳ khai giảng.

- Nhập Các thông tin về Họ tên cha, mẹ, Nghề nghiệp, năm sinh hoặc thông tin người đỡ đầu.

Để hỗ trợ sinh mã học sinh thì thông tin của mẹ hoặc thông tin người đỡ đầu bắt buộc phải nhập.

- Danh sách học sinh này có thể là danh sách học sinh của một lớp, có thể là danh sách học sinh của toàn trường tùy thuộc vào việc cập nhật dữ liệu trên excel của nhà trường.

- Nhập xong thông tin trên excel, kích lưu dữ liệu

** Lưu ý: Khai báo chính xác thông tin học sinh và không có sự trùng lặp giữa các học sinh.

Bước 4: Quay trở lại phần mềm, Kích nút [Chọn tệp], chọn đến file excel mẫu, kích nút [Tải lên].

Tải và đồng bộ File excel lên phần mềm:


Bước 5: Kích nút [Cập nhật], Hệ thống báo: bạn có chắc chắn muốn cập nhật dữ liệu

- Kích Ok để đồng ý và chờ hệ thống phản hồi thông tin dữ liệu được tải lên.

- Nếu thông báo hiển thị màu xanh với nội dung: Đã cập nhật thành công, nhà trường mở lạimục 4.1.1 Hồ sơ học sinh để xem danh sách.

- Nếu thông báo hiển thị màu đỏ với nội dung: Lỗi, Nhà trường kích nút [Bảng kết quả import] để xem nội dung nhập lỗi.