Ẩn menu
Cập nhật: 23:25, 22/4/2018
5813 lượt đọc

Khai thác dữ liệu Tiểu học

2.1 Thống kê lớp học.

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GDĐT thống kê và xuất báo cáo về tỉ lệ lớp học của từng đơn vị trường học, loại hình trường thuộc Phòng GDĐT.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục tiểu học. Kích vào danh mục 5. Công cụ hỗ trợ/5.1 Thống kê lớp học 

Bước 2: Chọn thông tin trường, loại hình, loại trường,…

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] và [Xuất excel] để kiểm tra và lưu dữ liệu

2.2 Thống kê nhân sự

2.2.1 Thống kê giáo viên theo môn giảng dạy

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GDĐT thống kê số lượng và tỉ lệ % giáo viên theo môn giảng dạy của từng đơn vị trường học thuộc Phòng GDĐT.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích chọn danh mục Quản lý giáo dục Tiểu học\5.2 Thống kê nhân sự/5.2.1 Thống kê giáo viên theo môn giảng dạy 

Bước 2: Chọn trường, Hình thức hợp đồng…

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] và [Xuất excel] để lưu dữ liệu

2.2.2 Thống kê đội ngũ nhân sự theo trình độ đào tạo

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT thống kê số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chia theo trình độ đào tạo của trường Tiểu học.

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Kích chọn danh mục Quản lý giáo dục Tiểu học\5.2 Thống kê nhân sự/5.2.1 Thống kê đội ngũ nhân sự theo trình độ đào tạo

Bước 2: Chọn trường, Vị trí việc làm, Hình thức hợp đồng…

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] và [Xuất excel] để lưu dữ liệu

2.2.3 Thống kê đội ngũ nhân sự theo vị trí việc làm

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT thống kê nhân sự trường Tiểu học theo vị trí việc làm.

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Kích chọn danh mục Quản lý giáo dục Tiểu học/.2 Thống kê nhân sự/5.2.3 Thống kê đội ngũ nhân sự theo vị trí việc làm

Bước 2: Chọn trường, Hình thức hợp đồng…

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] và [Xuất excel] để kiểm tra và lưu dữ liệu.

2.2.4 Thống kê đội ngũ nhân sự theo hình thức hợp đồng

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT thống kê nhân sự trường Tiểu học theo vị trí việc làm.

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT thống kê nhân sự trường Tiểu học theo hình thức hợp đồng làm việc.

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Kích chọn danh mục 5.2 Thống kê nhân sự/5.2.4 Thống kê đội ngũ nhân sự theo hình thức hợp đồng

Bước 2: Chọn trường, Vị trí việc làm….

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] và [Xuất excel] để lưu dữ liệu

 

2.3 Thống kê học sinh

2.3.1 Thống kê số lượng học sinh

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT thống kê số lượng và tỉ lệ % học sinh các lớp theo độ tuổi của từng đơn vị trường Tiểu học.

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Kích chọn mục Quản lý giáo dục Tiểu học/5.3 Thống kê học sinh/5.3.1 Thống kê số lượng học sinh

Bước 2: Chọn Trường, Loại hình…

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] và [Xuất excel] để kiểm tra và lưu dữ liệu

2.3.2 Thống kê học sinh diện chính sách

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT tìm kiếm và xuất báo cáo tổng hợp học sinh diện chính sách của các đơn vị trường Tiểu học.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục Quản lý giáo dục Tiểu học/5.3 Thống kê học sinh\ 5.3.2 Thống kê học sinh theo diện chính sách

Bước 2: Chọn Trường, Loại hình, Diện chính sách...

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] và [Xuất excel] để kiểm tra và lưu báo cáo.

2.3.3 Thống kê học sinh chuyển đến, chuyển đi, thôi học

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT thống kê số lượng và tỉ lệ % học sinh chuyển đến, chuyển đi, thôi học phân theo loại hình trường, diện chính sách của từng đơn vị trường Tiểu học.

Các bước thực hiện: Tương tự mục 5.3.2 Thống kê học sinh theo diện chính sách.

2.3.4 Thống kê học sinh khen thưởng

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT thống kê số lượng và tỉ lệ % học sinh khen thưởng cuối năm, khen thưởng đột xuất theo loại hình, loại trường của từng đơn vị trường học thuộc Phòng GD&ĐT.

Các bước thực hiện: Tương tự mục 5.3.3 Thống kê học sinh chuyển đến, chuyển đi, thôi học

 

2.3.5 Thống kê học sinh lên lớp, lưu ban

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT thống kê số lượng và tỉ lệ % học sinh lên lớp, lưu ban phân theo trường, loại hình, loại trường của từng đơn vị trường học thuộc Phòng GD&ĐT.

Các bước thực hiện: Tương tự mục 5.3.4 Thống kê học sinh khen thưởng

2.4 Thống kê điểm trường – học sinh

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT thống kê điểm trường – học sinh của trường Tiểu học.

Các bước thực hiện: Tương tự mục 5.3.3 Thống kê học sinh chuyển đến, chuyển đi, thôi học

2.5 Báo cáo đầu năm

2.5.1 Báo cáo thống kê giáo dục Tiểu học EMIS

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GDĐT thống kê giáo dục tiểu học đầu năm về số lượng trường, lớp học và học sinh trong từng lớp, đặc điểm chất lượng của học sinh, thống kê đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên các trường, thông tin về cơ sở vật chất như phòng học, thiết bị, sân chơi.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục đầu năm. Kích vào danh mục 2. Tiểu học\ 2.1.3 Tổng hợp báo cáo đầu năm

Bước 2: Chọn đơn vị trường và loại báo cáo cần thống kê.

Bước 3: Tích nút [Tìm kiếm] và [Xuất excel] để lưu báo cáo.

2.5.2 Báo cáo EQMS

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GDĐT thống kê nhân sự, điểm trường CSVC, trường lớp, học sinh đầu năm.

Các bước thực hiện: Tương tự mục 2.5.1 Báo cáo thống kê giáo dục Tiểu học EMIS 

2.6 Báo cáo cuối năm

2.6.1 Báo cáo EMIS cuối năm

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT thống kê giáo dục tiểu học cuối năm về số lượng lớp học và học sinh trong từng lớp, đặc điểm chất lượng của học sinh, thống kê đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên các trường, thông tin về cơ sở vật chất như phòng học, thiết bị, sân chơi.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục cuối năm. Kích vào danh mục 2. Tiểu học/2.1.2 Tổng hợp báo cáo cuối năm

Bước 2: Chọn đơn vị trường và loại báo cáo cần thống kê.

Bước 3: Tích nút [Tìm kiếm] và [Xuất excel] để lưu báo cáo.

2.6.2 Báo cáo EQMS cuối năm

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT thống kê chất lượng tiểu học, chi tiết đánh giá định kỳ, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học…

Các bước thực hiện: Tương tự mục 2.6.1 Báo cáo EMIS cuối năm

 

2.6.3 Tổng hợp báo cáo cuối năm về đội ngũ Tiểu học

Mô tả: Chức năng này giúp Phòng GDĐT thống kê báo cáo chung về cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và tổng hợp báo cáo chuẩn nghề nghiệp.

Các bước thực hiện

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục cuối năm. Kích vào danh mục 2. Tiểu học/2.3 Báo cáo đội ngũ

Bước 2: Chọn loại báo cáo cần tổng hợp. Ví dụ: Báo cáo tổng hợp chung Cán bộ quản lý, tại từng tab Trình độ đào tạo, Độ tuổi, Xếp hạng chức danh, Kết quả đánh giá

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] và [Xuất excel] để lưu báo cáo.