Ẩn menu
Cập nhật: 13:28, 22/7/2019
3851 lượt đọc

4.1.3 Sắp xếp học sinh (Alphabet)

4.1.3 Sắp xếp học sinh (Alphabet)

Mô tả: Chức năng cho phép sắp xếp học sinh theo thứ tự hiển thị của các học sinh trong lớp.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục Mầm non. Kích vào danh mục 4.Học sinh/4.1 Hồ sơ học sinh/4.1.3 Sắp xếp học sinh (Alphabet).

Bước 2: Kích chọn Nhóm lớp, Lớp, Tiêu chí sắp xếp.

Bước 3: Kích nút [Sắp xếp Alphabet theo lớp chọn] hoặc [Sắp xếp Alphabet tất cả các lớp] để thực hiện việc sắp xếp.

Bước 4: Kích nút [Lưu dữ liệu] để hoàn tất.