Ẩn menu
Cập nhật: 10:49, 23/4/2018
913 lượt đọc

1. Khai thác dữ liệu Mầm non

1.1 Thống kê lớp học

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT thống kê, xuất báo cáo và lập biểu đồ thống kê lớp học mầm non trong toàn Sở hay từng Phòng GD&ĐT. Sở GD&ĐT có thể lựa chọn báo cáo thống kê theo Phòng GD&ĐT hay theo đơn vị trường.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn tới phần mềm Quản lý giáo dục mầm non/5. Công cụ hỗ trợ /5.1 Thống kê lớp học.

Bước 2: Chọn Phòng GD&ĐT, đơn vị trường và các thông tin cần tìm kiếm

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] và [Xuất Excel] để xuất ra file báo cáo

 

 

1.2 Thống kê nhân sự

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT thống kê, xuất báo cáo thống kê giáo viên mầm non trong toàn Sở hay từng Phòng GD&ĐT. Sở GD&ĐT có thể lựa chọn báo cáo thống kê theo Phòng GD&ĐT hay theo đơn vị trường.

1.2.1 Thống kê  đội ngũ nhân sự theo trình độ đào tạo

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT thống kê và xuất báo cáo số về đội ngũ giáo viên mầm non trong toàn Sở hay theo từng Phòng GD&ĐT.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn tới phần mềm Quản lý giáo dục mầm non/5. Công cụ hỗ trợ /5.2 Thống kê nhân sự/5.2.1 Thống kê đội ngũ nhân sự theo trình độ đào tạo.

Bước 2: Chọn Phòng GD&ĐT, đơn vị trường và các thông tin cần tìm kiếm

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm]

 

 

1.3 Thống kê học sinh

1.3.1 Thống kê số lượng học sinh

            Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT thống kê số lượng và tỉ lệ % học sinh các lớp theo độ tuổi của từng đơn vị trường Mầm non trong toàn Sở.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích chọn mục Quản lý giáo dục mầm non/5.3 Thống kê học sinh/5.3.1 Thống kê số lượng học sinh

Bước 2: Chọn Phòng GD, trường, điều kiện tìm kiếm

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm][Xuất excel] để kiểm tra và lưu dữ liệu

1.3.2 Thống kê học sinh diện chính sách

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm và xuất báo cáo tổng hợp học sinh diện chính sách của các đơn vị trường Mầm non trên toàn Sở.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích chọn mục Quản lý giáo dục mầm non/5.3 Thống kê học sinh/5.3.2 Thống kê học sinh diện chính sách

Bước 2: Chọn Phòng GD, trường, điều kiện tìm kiếm

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm][Xuất excel] để kiểm tra và lưu dữ liệu.

1.3.3 Thống kê học sinh chuyển đến, chuyển đi, thôi học

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm và xuất báo cáo tổng hợp học sinh chuyển đến, chuyển đi,nghỉ học của các đơn vị trường Mầm non trên toàn Sở.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích chọn mục Quản lý giáo dục mầm non/5.3 Thống kê học sinh/5.3.3 Thống kê học sinh chuyển đến, chuyển đi, thôi học

Bước 2: Chọn Phòng GD, trường, điều kiện tìm kiếm

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm][Xuất excel] để kiểm tra và lưu dữ liệu.

1.3.4 Thống kê điểm trường – học sinh

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT thống kê điểm trường – học sinh của trường Mầm non.

  

1.4 Báo cáo đầu năm

1.4.1Tổng hợp báo cáo đầu năm cấp Mầm non

         Mô tả: Chức năng này giúp Sở GD&ĐT thống kê và xuất báo cáo tổng hợp về trường lớp, học sinh, đội ngũ, cơ sở vật chất và ngân sách nhà nước tại một hay nhiều đơn vị trường trong Phòng GD&ĐT hay toàn Sở.

         Các bước thực hiện:

         Bước 1: Chọn tới phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục đầu năm, kích vào danh mục 1. Mầm non / 1.1.3 Tổng hợp báo cáo đầu năm cấp Mầm Non

         Bước 2: Chọn Phòng GD&ĐT và đơn vị trường cần thống kê báo cáo

         Bước 3: Lựa chọn các báo cáo về Trường- Lớp học, Học sinh, Đội ngũ, Phòng học, Ngân sách nhà nước

         Bước 4: Kích nút [Tìm kiếm] và nút [Xuất Excel] để xem và in báo cáo.

 

 

1.5 Báo cáo cuối năm

1.5.1Tổng hợp báo cáo cuối năm cấp Mầm Non

         Mô tả: Chức năng này giúp Sở GD&ĐT tổng hợp cáo cáo thống kê giáo dục mầm non thời điểm cuối năm về Trường, lớp, học sinh và Cán bộ nhân sự tại một hay nhiều đơn vị trường trong Phòng GD&ĐT hay toàn sở giai đoạn cuối năm.

 

 

Các bước thực hiện:

        Bước 1: Chọn tới phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục cuối năm, kích vào danh mục 1.Mầm non /1.1.2 Tổng hợp báo cáo cuối năm cấp Mầm non

Bước 2: Chọn Phòng GD&ĐT và đơn vị trường cần thống kê báo cáo

        Bước 3: Lựa chọn modul báo cáo: Trường, lớp, học sinh hoặc Cán bộ nhân sự

        Bước 4: Kích nút [Tìm kiếm] và nút [Xuất Excel] để xem và in báo cáo.

1.5.2 Tổng hợp báo cáo cuối năm về đội ngũ Mầm non

Mô tả: Chức năng này giúp Phòng GDĐT thống kê báo cáo chung về cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và tổng hợp báo cáo chuẩn nghề nghiệp.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục cuối năm. Kích vào danh mục 1. Mầm non\ 1.2 Báo cáo đội ngũ

Bước 2: Chọn loại báo cáo cần tổng hợp. Ví dụ: Báo cáo tổng hợp chung Cán bộ quản lý, tại từng tab Trình độ đào tạo, Độ tuổi, Xếp hạng chức danh, Kết quả đánh giá

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm][Xuất excel] để lưu báo cáo.