Ẩn menu
Cập nhật: 9:43, 23/4/2018
649 lượt đọc

2. Tiếp nhận dữ liệu cuối năm

2.1 Tiếp nhận dữ liệu Mầm non

  Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT  xem toàn bộ danh sách các Phòng GD&ĐT gửi báo cáo cuối năm cấp học Mầm non.

        Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn tới phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục cuối năm kích chọn danh mục 1. Mầm non\1.2 Danh sách phòng gửi báo cáo cuối năm

Bước 2: Chọn trạng thái báo cáo và xem kết quả

2.2 Tiếp nhận dữ liệu Tiểu học

         Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT xem toàn bộ danh sách các Phòng GD&ĐT gửi báo cáo cuối năm cấp Tiểu học.

         Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn tới phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục cuối năm kích chọn danh mục 2.Tiểu học\2.5 Danh sách các phòng gửi báo cáo cuối năm

Bước 2: Chọn trạng thái báo cáo và xem kết quả

2.3 Tiếp nhận dữ liệu THCS

         Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT xem toàn bộ danh sách các Phòng GD&ĐT gửi báo cáo cuối năm cấp THCS.

         Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn tới phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục cuối năm kích chọn danh mục 3. Trung học cơ sở\3.4 Danh sách phòng gửi báo cáo cuối năm

Bước 2: Chọn trạng thái báo cáo và xem kết quả

2.4 Tiếp nhận dữ liệu THPT

         Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT xem toàn bộ danh sách các trường THPT gửi báo cáo cuối năm.

         Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn tới phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục cuối năm kích chọn danh mục 4.Trung học phổ thông\4.4 Danh sách trường gửi báo cáo cuối năm

Bước 2: Chọn trạng thái báo cáo và xem kết quả

2.5 Tiếp nhận dữ liệu TT GDTX

         Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT xem toàn bộ danh sách các TT GDTX gửi báo cáo cuối năm.

         Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn tới phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục cuối năm kích chọn danh mục 5.GDTX\5.6 Danh sách trường gửi báo cáo cuối năm

Bước 2: Chọn trạng thái báo cáo và xem kết quả