Ẩn menu
Cập nhật: 11:15, 2/5/2018
515 lượt đọc

1. Tiếp nhận dữ liệu mầm non

1.1 Danh sách các sở gửi báo cáo đầu năm

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Bộ GDĐT thống kê số lượng các Sở giáo dục thực hiện gửi dữ liệu báo cáo đầu năm khối mầm non lên Bộ GDĐT, có hiển thị chi tiết ngày giờ gửi dữ liệu báo cáo đầu năm của các Sở GDĐT.

 

 

Hệ thống cho phép Bộ giáo kiểm duyệt được danh sách các Sở giáo dục đã thực hiện gửi báo cáo theo các trạng thái báo cáo như: chưa gửi; đã gửi; đã duyệt; từ chối.