Ẩn menu
Cập nhật: 15:42, 23/7/2019
424 lượt đọc

Thống kê giáo viên

6.2.1 Thống kê giáo viên theo môn dạy
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ TT GDTX thống kê giáo viên theo các môn dạy, theo  nhóm nghề.

 

6.2.2 Thống kê đội ngũ nhân sự theo trình độ đào tạo
Mô tả: Chức năng này giúp TT GDTX thống kê các tiêu chí về cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong  trung tâm theo trình độ đào tạo từ trung cấp đến tiến sĩ và theo trình độ khác.

 

6.2.3 Thống kê đội ngũ nhân sự theo vị trí việc làm
Mô tả: Chức năng này giúp TT GDTX thống kê các tiêu chí về cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong  trung tâm theo vị trí việc làm.

 

6.2.4 Thống kê đội ngũ nhân sự theo hình thức hợp đồng
Mô tả: Chức năng này giúp TT GDTX thống kê các tiêu chí về cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong  trung tâm theo hình thức hợp đồng.