Ẩn menu
Cập nhật: 9:12, 18/7/2019
694 lượt đọc

2. Kiểm tra dữ liệu giáo viên

2.1 Kiểm tra dữ liệu Mầm non

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT tìm kiếm nhanh hồ sơ cán bộ, giáo viên của các đơn vị trường Mầm non phân theo từng Phòng GD&ĐT.

Cách 1: Tìm kiếm nhanh hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục 2. Giáo viên\ 2.1 Tìm kiếm hồ sơ giáo viên.

Bước 2: Chọn thông tin trường, họ tên giáo viên,…

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm]

Lưu ý: Ngoài nút [Tìm kiếm], hệ thống hỗ trợ thêm nút [Mở rộng tìm kiếm] để tìm kiếm hồ sơ giáo viên theo nhiều tiêu chí.

Cách 2: Tìm kiếm nhanh hồ sơ nhân sự thiếu thông tin

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT tìm kiếm nhanh hồ sơ nhân sự thiếu thông tin để phục vụ báo cáo của trường Mầm non.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục 2. Giáo viên\ 2.2 Tìm kiếm nhân sự thiếu thông tin

Bước 2: Chọn thông tin trường, họ tên giáo viên, Trạng thái làm việc, Tiêu chí….

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm]

2.2 Kiểm tra dữ liệu Tiểu học

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT tìm kiếm nhanh hồ sơ cán bộ, giáo viên của các đơn vị trường Tiểu học phân theo từng Phòng GD&ĐT.

Cách 1: Tìm kiếm nhanh hồ sơ nhân sự, giáo viên

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục 2. Giáo viên\ 2.1 Tìm kiếm hồ sơ giáo viên.

Bước 2: Chọn thông tin trường, họ tên giáo viên,…

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm]

Lưu ý: Ngoài nút [Tìm kiếm], hệ thống hỗ trợ thêm nút [Mở rộng tìm kiếm] để tìm kiếm hồ sơ giáo viên theo nhiều tiêu chí.

Cách 2: Tìm kiếm nhanh hồ sơ nhân sự, giáo viên thiếu thông tin

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục 2. Giáo viên\ 2.2 Tìm kiếm nhân sự thiếu thông tin

Bước 2: Chọn thông tin trường, họ tên giáo viên, Trạng thái làm việc, Tiêu chí….

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm]

Lưu ý: Danh sách nhân sự thiếu thông tin này Phòng có thể gửi về các trường để bổ sung phục vụ tổng hợp báo cáo.

2.3 Kiểm tra dữ liệu THCS

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT tìm kiếm nhanh hồ sơ cán bộ, giáo viên của các đơn vị trường THCS phân theo từng Phòng GD&ĐT.

Cách 1: Tìm kiếm nhanh hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục 2. Giáo viên\ 2.1 Tìm kiếm hồ sơ giáo viên.

Bước 2: Chọn thông tin trường, họ tên giáo viên,…

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm]

Lưu ý: Ngoài nút [Tìm kiếm], hệ thống hỗ trợ thêm nút [Mở rộng tìm kiếm] để tìm kiếm hồ sơ giáo viên theo nhiều tiêu chí.

Cách 2: Tìm kiếm nhanh hồ sơ nhân sự thiếu thông tin

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục 2. Giáo viên\ 2.2 Tìm kiếm nhân sự thiếu thông tin

Bước 2: Chọn thông tin trường, họ tên giáo viên, Trạng thái làm việc, Tiêu chí….

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm]

Lưu ý: Danh sách nhân sự thiếu thông tin này Phòng có thể gửi về các trường để bổ sung phục vụ tổng hợp báo cáo.