Ẩn menu
Cập nhật: 9:35, 6/8/2019
629 lượt đọc

Thống kê đánh giá phẩm chất

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường thống kê số lượng, tỷ lệ % về phẩm chất của học sinh toàn trường theo từng khối, từng lớp.