Ẩn menu
Cập nhật: 16:33, 17/7/2019
343 lượt đọc

PHẦN V. BÁO CÁO DỮ LIỆU LÊN SỞ

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GDĐT gửi dữ liệu báo cáo đầu năm (cuối năm) lên Sở GDĐT.