Ẩn menu
Cập nhật: 17:5, 17/7/2019
393 lượt đọc

1. Quản trị thông báo

1.1 Thông báo điều hành

Mô tả: Hỗ trợ Sở GD&ĐT đưa trực tiếp các thông báo đến đơn vị trường trong hệ thống CSDL Bộ.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục 1. Quản trị thông báo\ 1.1 Thông báo điều hành

Bước 2: Kích nút [Gửi thông báo]

Bước 3: Chọn Cấp học, trường, phần mềm. tiêu đề, nội dung thông báo

Bước 4: Kích nút [Gửi thông báo điều hành]. Thông báo này sẽ được hiển thị trên phiên bản trường trực thuộc.

Lưu ý: Quản trị viên điền đầy đủ các trường thông tin có màu đỏ [..] thì dữ liệu mới được lưu lại.

1.2 Danh sách thông báo hệ thống

Mô tả: Hỗ trợ Sở GD&ĐT xem trực tiếp các thông báo được gửi về từ đơn vị hoặc cấp trên.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục 1. Quản trị thông báo\ 1.1 Thông báo hệ thống

Bước 2: Kích biểu tượng    để xem thông báo