Ẩn menu
Cập nhật: 11:54, 21/4/2018
7310 lượt đọc

1. Báo cáo đầu năm

1.1 Báo cáo EMIS

1.1.1 Lập báo cáo đầu năm

          Mô tả: Cho phép nhà trường tổng hợp báo cáo thống kê giáo dục Mầm non đầu năm về Trường – Lớp học, học sinh, đội ngũ, phòng học và ngân sách nhà nước.

          Các bước thực hiện:

Bước 1:  Chọn phần mềm Báo cáo số liệu Mầm non. Kích vào danh mục 1. Báo cáo đầu năm / 1.1 Báo cáo EMIS/ 1.1.1 Lập báo cáo đầu năm.

Bước 2: Lựa chọn biểu báo cáo theo các tab : 1. Trường – Lớp học, 2. Học sinh, 3. Đội ngũ, 4. Phòng học, 5. Ngân sách nhà nước.

Bước 3: Kích nút [Lấy dữ liệu] để hệ thống tự động tổng hợp số liệu đã nhập trong phần mềm Quản lý giáo dục Mầm non

Bước 4: Kiểm tra số liệu đã tổng hợp.

- Về phòng học: Đơn vị trường nhập trực tiếp số liệu phòng học về phòng học nhờ mượn, phòng học bộ môn, phòng học phục vụ học tập

- Về Ngân sách nhà nước: Đơn vị trường nhập trực tiếp số liệu ngân sách nhà nước về nguồn ngân sách chi thường xuyên, ngân sách đào tạo trong nước, ngân sách đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức,…

1.1.2 Gửi báo cáo đầu năm

Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường gửi dữ liệu báo cáo đầu năm lên Phòng GDĐT. Việc gửi dữ liệu được thực hiện theo lệnh gửi qua Internet, các trường không cần gửi File mềm cho Phòng giáo dục.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu Mầm non. Kích vào danh mục 1.Báo cáo đầu năm / 1.1.2 Gửi báo cáo đầu năm.

Bước 2: Kích nút [Gửi dữ liệu] và xác nhận việc gửi dữ liệu.

**Lưu ý: Tại cột Hoàn thành dữ liệu, người dùng có thể biết được đã hoàn thành đầy đủ các mẫu biểu báo cáo hay chưa.

Ghi chú quá trình tổng hợp dữ liệu

            Hoàn thành quá trình gửi dữ liệu tại bản trường, Phòng GDĐT thực hiện kiểm tra dữ liệu và báo cáo trường gửi.

- Đối với dữ liệu đã chính xác, cán bộ Phòng giáo dục sẽ duyệt số liệu trường gửi lên.

- Đối với dữ liệu chưa chính xác, cán bộ Phòng GDĐT sẽ thực hiện từ chối dữ liệu. Khi đó hệ thống trên bản trường hiển thị thông báo trạng thái duyệt là Từ chối, trường sẽ phải kiểm tra lại dữ liệu và gửi lại báo cáo lên Phòng GDĐT.


Nhà trường cần kiểm tra lại dữ liệu và thực hiện gửi lại.

- Đến hạn nộp báo cáo hoặc báo cáo đã được duyệt, cán bộ Phòng giáo dục thực hiện khóa số liệu. Khi đó hệ thống trên bản trường hiển thị thông báo trạng thái duyệt là Duyệt và trạng thái khóa là Đã khóa.

Đối với trường hợp này, nếu cần mở khóa thì nhà trường kích nút [Gửi yêu cầu mở khóa] và nhập yêu cầu để cán bộ Phòng GDĐT tiếp nhận yêu cầu và xử lý yêu cầu.