Ẩn menu
Cập nhật: 13:35, 21/4/2018
5243 lượt đọc

2. Báo cáo cuối năm

2.1. Báo cáo EMIS

2.1.1 Lập báo cáo cuối năm

Mô tả: Cho phép nhà trường tổng hợp báo cáo thống kê giáo dục Mầm non cuối năm học về Trường, lớp, học sinh và Đội ngũ.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu Mầm non. Kích vào danh mục 2.Báo cáo cuối năm/ 2.1 Báo cáo EMIS/ 2.1.1 Lập báo cáo cuối năm.

Bước 2: Lựa chọn biểu báo cáo theo các tab: 1. Trường – Lớp học, 2. Học sinh, 3. Đội ngũ.

Bước 3: Kích nút [Lấy dữ liệu] để hệ thống tổng hợp số liệu từ dữ liệu đã nhập trong phần mềm Quản lý giáo dục Mầm non.

Bước 4: Kiểm tra số liệu đã tổng hợp.

Lưu ý: Khi kích vào mục 2.1.1 Lập cáo cuối năm, hệ thống thông báo: ‘‘Nhà trường không thể tổng hợp được dữ liệu do: Hồ sơ nhân sự, Học sinh không đầy đủ dữ liệu. Đề nghị quý nhà trường Tải file thiếu thông tin về để rà soát và bổ sung trước khi Lấy dữ liệuthì nhà trường phải tải file thiếu thông tin và bổ sung thông tin theo file thông báo, khi đầy đủ đữ liệu thì nhà trường mới lấy dữ liệu từ hệ thống và tổng hợp báo cáo.

2.1.2 Gửi báo cáo cuối năm

Mô tả: Cho phép nhà trường gửi dữ liệu báo cáo cuối năm lên Phòng GDĐT.

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu Mầm non. Kích vào danh mục 2. Báo cáo đầu năm / 2.1 Lập báo cáo cuối năm/ 2.1.2 Gửi báo cáo cuối năm.

Bước 2: Kích nút [Gửi dữ liệu] và xác nhận việc gửi dữ liệu.

**Lưu ý: Tại cột Hoàn thành dữ liệu, người dùng có thể biết được đã hoàn thành đầy đủ các mẫu biểu báo cáo hay chưa.

Ghi chú quá trình tổng hợp dữ liệu

-Hoàn thành quá trình gửi dữ liệu tại bản trường, Phòng Giáo dục thực hiện kiểm tra dữ liệu và các báo cáo trường gửi.

- Đối với dữ liệu đã chính xác, cán bộ Phòng giáo dục sẽ duyệt số liệu trường gửi lên.

- Đối với dữ liệu chưa chính xác, cán bộ Phòng giáo dục sẽ thực hiện từ chối dữ liệu. Khi đó hệ thống trên bản trường hiển thị thông báo trạng thái duyệt là Từ chối, trường sẽ phải kiểm tra lại dữ liệu và gửi lại báo cáo lên Phòng GDĐT.

- Nhà trường cần kiểm tra lại dữ liệu và thực hiện gửi lại.

- Đến hạn nộp báo cáo hoặc báo cáo đã được duyệt, cán bộ Phòng giáo dục thực hiện khóa số liệu. Khi đó hệ thống trên bản trường hiển thị thông báo trạng thái duyệt là Duyệt và trạng thái khóa là Đã khóa.

- Đối với trường hợp này, nếu cần mở khóa thì thầy cô kích nút [Gửi yêu cầu mở khóa] và nhập yêu cầu để cán bộ Phòng GDĐT tiếp nhận yêu cầu và xử lý yêu cầu.

2.2 Báo cáo đội ngũ

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường tổng hợp toàn bộ mẫu biểu báo cáo số liệu cuối năm về đội ngũ và gửi dữ liệu báo cáo lên Sở GD.

2.2.1 Báo cáo tổng hợp chung CBQL – Giáo viên

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường tổng hợp báo cáo số liệu cuối năm về cán bộ quản lý, giáo viên – nhân viên theo trình độ đào tạo, kết quả đánh giá viên chức.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu Mầm non. Kích vào danh mục 2. Báo cáo cuối năm học/ 2.2 Báo cáo đội ngũ/ 2.2.1 Báo cáo tổng hợp chung CBQL- giáo viên.

Bước 2: Lựa chọn biểu báo cáo theo các tab 1. Cán bộ quản lý, 2. Giáo viên – Nhân viên.

Bước 3: Kích nút [Lấy dữ liệu] để hệ thống tổng hợp số liệu từ dữ liệu đã nhập trong phần mềm Quản lý giáo dục Mầm non.

Bước 4: Kiểm tra số liệu đã tổng hợp.

2.2.2 Báo cáo tổng hợp Ngoại ngữ - Tin học

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường tổng hợp báo cáo số liệu cuối năm về cán bộ quản lý, giáo viên – nhân viên theo trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu Mầm non. Kích vào danh mục 2. Báo cáo cuối năm học/ 2.2 Báo cáo đội ngũ/ 2.2.2 Báo cáo tổng hợp Ngoại ngữ - Tin học.

Bước 2: Lựa chọn biểu báo cáo theo các tab: 1. Cán bộ quản lý, 2. Giáo viên.

Bước 3: Kích nút [Lấy dữ liệu] để hệ thống tổng hợp số liệu từ dữ liệu đã nhập trong phần mềm Quản lý giáo dục Mầm non.

Bước 4: Kiểm tra số liệu đã tổng hợp.

2.2.3 Báo cáo chuẩn nghề nghiệp nhân sự        

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường tổng hợp báo cáo số liệu cuối năm về đánh giá chuẩn nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên theo các tiêu chí tự đánh giá và cấp trên đánh giá.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu Mầm non. Kích vào danh mục 2. Báo cáo cuối năm học/ 2.2 Báo cáo đội ngũ/ 2.2.3 Báo cáo chuẩn nghề nghiệp nhân sự.

Bước 2: Lựa chọn biểu báo cáo theo các tab: 1. Cán bộ quản lý, 2. Giáo viên.

Bước 3: Kích nút [Lấy dữ liệu] để hệ thống tổng hợp số liệu từ dữ liệu đã nhập trong phần mềm Quản lý giáo dục Mầm non.

Bước 4: Kiểm tra số liệu đã tổng hợp.

2.2.4 Gửi báo cáo đội ngũ

Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường gửi dữ liệu báo cáo cuối năm về đội ngũ lên Phòng GDĐT.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu Mầm non. Kích vào danh mục 2. Báo cáo cuối năm/ 2.2 Báo cáo đội ngũ/ 2.2.4 Gửi báo cáo đội ngũ.

Bước 2: Lựa chọn biểu báo cáo cần gửi theo các tab: 1. Tổng hợp chung, 2. Chuẩn nghề nghiệp.

Bước 3: Kích nút [Gửi dữ liệu] và xác nhận việc gửi dữ liệu.

Lưu ý: Sau khi tổng hợp các biểu báo cáo và gửi lên Phòng GDĐT, nếu nhà trường cần gửi lại báo cáo thì kích chọn nút [Gửi yêu cầu mở khóa]. Khi đó Phòng GDĐT hỗ trợ mở khóa, nhà trường vào tổng hợp lại số liệu và gửi lại báo cáo lên Phòng GDĐT.