Ẩn menu
Cập nhật: 15:52, 6/6/2018
9487 lượt đọc

Nhập tổng kết kết quả học tập từ Excel

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ TT GDTX nhập nhanh kết quả học tập từ file Excel về kết quả học tập rèn luyện, kết quả xếp loại và danh hiệu thi đua của học sinh.
Các bước thực hiện: 
Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục GDTX. Kích vào danh mục 4.3 Kết quả học tập rèn luyện/ 4.3.2 Nhập kết quả học tập từ Excel
Bước 2: Tải file excel mẫu HK2 hoặc cả năm về máy.

Bước 3: Nhập đầy đủ kết quả học tập rèn luyện, kết quả xếp loại và danh hiệu thi đua của học sinh các lớp vào các cột trên file excel, đặc biệt các cột có màu đỏ là những thông tin bắt buộc phải nhập.

Trên file mẫu excel, gồm các trường thông tin cơ bản liên quan đến quả học tập rèn luyện, kết quả xếp loại và danh hiệu thi đua của học sinh, người dùng xem qua cách nhập dữ liệu tại từng cột đã khai báo mẫu.
- Nhập đầy đủ thông tin đặc biệt những cột có màu đỏ (thông tin bắt buộc phải nhập).
- Phông chữ: Times new Roman của bảng Unicode dựng sẵn….
Bước 4: Quay trở lại phần mềm, tại mục 4.3.2 Nhập kết quả học tập từ Excel, kích nút [Chọn tệp], chọn đến file excel mẫu, kích nút [Tải lên].

Bước 5: Kích nút [Cập nhật], hệ thống báo: bạn có chắc chắn muốn cập nhật dữ liệu.
- Kích [Ok] để đồng ý và chờ hệ thống phản hồi thông tin dữ liệu được tải lên.
- Nếu thông báo hiển thị màu xanh với nội dung: Đã cập nhật thành công,  người dùng mở lại mục 4.3.1 Nhập tổng kết kết quả học tập để xem dữ liệu đã nhập vào hệ thống.
- Nếu thông báo hiển thị màu đỏ với nội dung: Lỗi, người dùng kích nút [Bảng kết quả nhập liệu] để xem nội dung nhập lỗi.