Ẩn menu
Cập nhật: 11:46, 22/7/2019
1877 lượt đọc

Nhập khen thưởng Đột xuất/Cấp trên

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường nhập khen thưởng đột xuất, cấp trên cho học sinh đạt được trong năm học.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục Tiểu học. Kích vào danh mục 4. Học sinh/ 4.4 Khen thưởng, kỷ luật/ 4.4.1 Nhập khen thưởng Đột xuất/Cấp trên. 
Bước 2: Chọn Khối/ Lớp/Học sinh và kích nút [Thêm mới]. 
Bước 3: Chọn các thông tin về học sinh, hình thức khen thưởng, nội dung khen thưởng, nhập ghi chú (nếu có) và kích nút [Ghi].