Ẩn menu
Cập nhật: 11:35, 16/7/2019
11233 lượt đọc

3. Kiểm tra dữ liệu học sinh

3.1 Kiểm tra dữ liệu học sinh mầm non
3.1.1 Hồ sơ học sinh

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GDĐT tìm kiếm và xuất danh sách báo cáo hồ sơ học sinh trường Mầm non.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Kích chọn  Quản lý giáo dục Mầm non/3. Học sinh/3.1 Tìm kiếm hồ sơ học sinh
Bước 2: Chọn Phòng và các tiêu chí tìm kiếm
Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] [Xuất excel].
 

 

3.1.2 Danh sách học sinh diện chính sách
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GDĐT tìm kiếm và xuất báo cáo hồ sơ học sinh diện chính sách của các đơn vị trường Mầm non.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Kích vào danh mục Quản lý giáo dục Mầm non/3. Học sinh/3.2 Danh sách học sinh diện chính sách.
Bước 2: Điền bất kỳ thông tin liên quan tới học sinh cần tìm kiếm.
Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm][Xuất excel] để lưu báo cáo.

 


3.1.3 Danh sách học sinh chuyển đi, nghỉ học
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GDĐT tìm kiếm và xuất excel hồ sơ học sinh chuyển đến, chuyển đi, nghỉ học trong năm học của các đơn vị trường Mầm non.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Kích vào danh mục Quản lý giáo dục Mầm non/3. Học sinh/3.3 Danh sách học sinh chuyển đến, chuyển đi, nghỉ học.
Bước 2: Chọn trường, Trạng thái học sinh...
Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] [Xuất exel] để lưu báo cáo.


 
3.1.4 Danh sách học sinh tốt nghiệp Mầm non
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm và xuất excel danh sách học sinh hoàn thành chương trình mầm non của các đơn vị trường Mầm non.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Kích vào danh mục Quản lý giáo dục Mầm non/3. Học sinh/3.4 Danh sách học sinh hoàn thành chương trình mầm non.
Bước 2: Chọn thông tin trường cần tìm kiếm.
Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm][Xuất exel] để lưu báo cáo.

 


3.1.5 Danh sách học sinh  khám sức khỏe nuôi dưỡng
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm và xuất excel danh sách học sinh được khám sức khỏe nuôi dưỡng, theo dõi biểu đồ chiều cao, cân nặng...
Các bước thực hiện:
Bước 1: Kích vào danh mục Quản lý giáo dục Mầm non/3. Học sinh/3.5 Danh sách học sinh sức khỏe nuôi dưỡng
Bước 2: Chọn thông tin trường cần tìm kiếm.
Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm][Xuất exel] để lưu báo cáo.


3.2 Kiểm tra dữ liệu học sinh Tiểu học
3.2.1 Hồ sơ học sinh

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm và xuất danh sách báo cáo hồ sơ học sinh trường Tiểu học.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Kích chọn  Quản lý giáo dục Tiểu học/3. Học sinh/3.1 Tìm kiếm hồ sơ học sinh
Bước 2: Chọn Phòng và các tiêu chí tìm kiếm
Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] [Xuất excel].
 

 
Lưu ý: Ngoài nút [Tìm kiếm], hệ thống hỗ trợ thêm nút [Mở rộng tìm kiếm] để tìm kiếm hồ sơ học sinh theo nhiều tiêu chí hơn.


3.2.2 Tìm kiếm hồ sơ học sinh theo kết quả đánh giá giáo dục
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm và xuất báo cáo hồ sơ học sinh theo kết quả đánh giá giáo dục của các đơn vị trường Tiểu học.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Kích vào danh mục Quản lý giáo dục Tiểu học/3. Học sinh/3.2 Tìm kiếm hồ sơ học sinh theo kết quả đánh giá giáo dục
Bước 2: Chọn thông tin Phòng, Trường, khối, nhập điều kiện tìm kiếm về Đánh giá ĐK môn, Điểm KTĐK, Năng lực, Phẩm chất...
Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] [Xuất excel] để lưu báo cáo.
 
Lưu ý: Ngoài nút [Tìm kiếm], hệ thống hỗ trợ thêm nút [Mở rộng tìm kiếm] để tìm kiếm hồ sơ học sinh theo nhiều tiêu chí hơn.


3.2.3 Danh sách học sinh diện chính sách

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GDĐT tìm kiếm và xuất báo cáo hồ sơ học sinh diện chính sách của các đơn vị trường Tiểu học.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Kích vào danh mục Quản lý giáo dục Tiểu học/3. Học sinh/3.3 Danh sách học sinh diện chính sách.
Bước 2: Điền bất kỳ thông tin liên quan tới học sinh cần tìm kiếm.
Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm][Xuất excel] để lưu báo cáo.

 


3.2.4 Danh sách học sinh chuyển đi, nghỉ học
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GDĐT tìm kiếm và xuất excel hồ sơ học sinh chuyển đến, chuyển đi, nghỉ học trong năm học của các đơn vị trường Tiểu học.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Kích vào danh mục Quản lý giáo dục Tiểu học/3. Học sinh/3.4 Danh sách học sinh chuyển đến, chuyển đi, nghỉ học.
Bước 2: Chọn trường, Trạng thái học sinh...
Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm][Xuất exel] để lưu báo cáo.
 


3.2.5 Danh sách học sinh khen thưởng

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm và xuất excel danh sách học sinh được khen thưởng cuối năm/đột xuất của các đơn vị trường Tiểu học.
Các bước thực hiện: Tương tự mục 3.4 Danh sách học sinh chuyển đi, nghỉ học
3.2.6 Danh sách học sinh lưu ban
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm và xuất excel danh sách học sinh lưu ban của các đơn vị trường Tiểu học.
Các bước thực hiện:  Tương tự mục 3.4 Danh sách học sinh chuyển đi, nghỉ học.
 
3.2.7 Danh sách học sinh hoàn thành chương trình tiểu học
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm và xuất excel danh sách học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các đơn vị trường Tiểu học.
Các bước thực hiện:  Tương tự mục 3.4 Danh sách học sinh chuyển đi, nghỉ học.
3.2.8 Danh sách học sinh không xếp loại
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm và xuất excel danh sách học sinh không xếp loại ( ví dụ: học sinh khuyết tật) của các đơn vị trường Tiểu học.
Các bước thực hiện:  Tương tự mục 3.4 Danh sách học sinh chuyển đi, nghỉ học.
3.3 Kiểm tra dữ liệu học sinh THCS
3.3.1 Hồ sơ học sinh

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm và xuất danh sách báo cáo hồ sơ học sinh trường THCS.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Kích chọn  Quản lý giáo dục THCS/3. Học sinh/3.1 Tìm kiếm hồ sơ học sinh
Bước 2: Chọn Phòng và các tiêu chí tìm kiếm
Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm][Xuất excel].
 


Lưu ý: Ngoài nút [Tìm kiếm], hệ thống hỗ trợ thêm nút [Mở rộng tìm kiếm] để tìm kiếm hồ sơ học sinh theo nhiều tiêu chí hơn.


3.3.2 Tìm kiếm hồ sơ học sinh theo KQHTRL
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm và xuất báo cáo hồ sơ học sinh theo kết quả học tập theo học kỳ, năm học của trường THCS.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Kích vào danh mục Quản lý giáo dục THCS/3. Học sinh/3.2 Tìm kiếm hồ sơ học sinh theo KQHTRL
Bước 2: Chọn thông tin Phòng, Trường, khối, nhập điều kiện tìm kiếm Danh hiệu, Học lực, Hạnh kiểm..
Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm][Xuất excel] để lưu báo cáo.
 
Lưu ý: Ngoài nút [Tìm kiếm], hệ thống hỗ trợ thêm nút [Mở rộng tìm kiếm] để tìm kiếm hồ sơ học sinh theo nhiều tiêu chí hơn.


3.3.3 Danh sách học sinh diện chính sách
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GDĐT tìm kiếm và xuất báo cáo hồ sơ học sinh diện chính sách của các đơn vị trường THCS.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Kích vào danh mục Quản lý giáo dục THCS/3. Học sinh/3.3 Danh sách học sinh diện chính sách.
Bước 2: Điền bất kỳ thông tin liên quan tới học sinh cần tìm kiếm.
Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm][Xuất excel] để lưu báo cáo.
 

 

3.3.4 Danh sách học sinh chuyển đến, chuyển đi, nghỉ học

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GDĐT tìm kiếm và xuất excel hồ sơ học sinh chuyển đến, chuyển đi, nghỉ học trong năm học của các đơn vị trường THCS.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Kích vào danh mục Quản lý giáo dục THCS/3. Học sinh/3.4 Danh sách học sinh chuyển đến, chuyển đi, nghỉ học.
Bước 2: Chọn trường, Trạng thái học sinh...
Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] [Xuất exel] để lưu báo cáo.
 


3.3.5 Danh sách học sinh giỏi, tiên tiến
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm và xuất excel danh sách học sinh được khen thưởng của các trường THCS.
Các bước thực hiện: Tương tự mục 3.4 Danh sách học sinh chuyển đến, chuyển đi, nghỉ học.
3.3.6 Danh sách học sinh theo học lực, hạnh kiểm
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm và xuất excel danh sách học sinh theo học lực, hạnh kiểm của các trường THCS.
Các bước thực hiện:  Tương tự mục 3.4 Danh sách học sinh chuyển đi, nghỉ học.
3.3.7 Danh sách học sinh lên lớp
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm và xuất excel danh sách học sinh lên lớp của trường THCS.
Các bước thực hiện:  Tương tự mục 3.4 Danh sách học sinh chuyển đi, nghỉ học.
3.3.8 Danh sách học sinh lưu ban
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm và xuất excel danh sách học sinh lưu ban của trường THCS.
Các bước thực hiện:  Tương tự mục 3.4 Danh sách học sinh chuyển đi, nghỉ học.
3.3.9 Danh sách học sinh tốt nghiệp THCS
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm và xuất excel danh sách học sinh tốt nghiệp THCS.
Các bước thực hiện:  Tương tự mục 3.4 Danh sách học sinh chuyển đến, chuyển đi, nghỉ học.
3.3.10 Danh sách học sinh không xếp loại
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm và xuất excel danh sách học sinh không xếp loại của các trường THCS.
Các bước thực hiện:  Tương tự mục 3.4 Danh sách học sinh chuyển đi, nghỉ học.
3.4 Kiểm tra dữ liệu học sinh THPT
3.4.1 Hồ sơ học sinh

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm và xuất danh sách báo cáo hồ sơ học sinh trường THPT.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Kích chọn  Quản lý giáo dục THPT/3. Học sinh/3.1 Tìm kiếm hồ sơ học sinh
Bước 2: Chọn Phòng và các tiêu chí tìm kiếm
Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] [Xuất excel].
 
Lưu ý: Ngoài nút [Tìm kiếm], hệ thống hỗ trợ thêm nút [Mở rộng tìm kiếm] để tìm kiếm hồ sơ học sinh theo nhiều tiêu chí hơn.


3.4.2 Tìm kiếm hồ sơ học sinh theo KQHTRL
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm và xuất báo cáo hồ sơ học sinh theo kết quả học tập theo học kỳ, năm học của trường THPT.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Kích vào danh mục Quản lý giáo dục THPT/3. Học sinh/3.2 Tìm kiếm hồ sơ học sinh theo KQHTRL
Bước 2: Chọn thông tin Trường, khối, nhập điều kiện tìm kiếm Danh hiệu, Học lực, Hạnh kiểm..
Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] [Xuất excel] để lưu báo cáo.
 
Lưu ý: Ngoài nút [Tìm kiếm], hệ thống hỗ trợ thêm nút [Mở rộng tìm kiếm] để tìm kiếm hồ sơ học sinh theo nhiều tiêu chí hơn.
3.4.3 Danh sách học sinh diện chính sách
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GDĐT tìm kiếm và xuất báo cáo hồ sơ học sinh diện chính sách của các đơn vị trường THPT.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Kích vào danh mục Quản lý giáo dục THPT/3. Học sinh/3.3 Danh sách học sinh diện chính sách.
Bước 2: Điền bất kỳ thông tin liên quan tới học sinh cần tìm kiếm.
Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] [Xuất excel] để lưu báo cáo.
 

 

3.4.4 Danh sách học sinh chuyển đến, chuyển đi, nghỉ học
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GDĐT tìm kiếm và xuất excel hồ sơ học sinh chuyển đến, chuyển đi, nghỉ học trong năm học của các đơn vị trường THPT.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Kích vào danh mục Quản lý giáo dục THPT/3. Học sinh/3.4 Danh sách học sinh chuyển đến, chuyển đi, nghỉ học.
Bước 2: Chọn trường, Trạng thái học sinh...
Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] [Xuất exel] để lưu báo cáo.
 
3.4.5 Danh sách học sinh giỏi, tiên tiến
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm và xuất excel danh sách học sinh được khen thưởng của các trường THPT.
Các bước thực hiện: Tương tự mục 3.4 Danh sách học sinh chuyển đến, chuyển đi, nghỉ học.
3.4.6 Danh sách học sinh theo học lực, hạnh kiểm
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm và xuất excel danh sách học sinh theo học lực, hạnh kiểm của các trường THPT.
Các bước thực hiện:  Tương tự mục 3.4 Danh sách học sinh chuyển đi, nghỉ học.
 
3.4.7 Danh sách học sinh lên lớp
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm và xuất excel danh sách học sinh lên lớp của trường THPT.
Các bước thực hiện:  Tương tự mục 3.4 Danh sách học sinh chuyển đi, nghỉ học.
3.4.8 Danh sách học sinh lưu ban
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm và xuất excel danh sách học sinh lưu ban của trường THPT.
Các bước thực hiện:  Tương tự mục 3.4 Danh sách học sinh chuyển đi, nghỉ học.
3.4.9 Danh sách học sinh tốt nghiệp THPT
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm và xuất excel danh sách học sinh tốt nghiệp THPT.
Các bước thực hiện:  Tương tự mục 3.4 Danh sách học sinh chuyển đến, chuyển đi, nghỉ học.
3.4.10 Danh sách học sinh không xếp loại
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm và xuất excel danh sách học sinh không xếp loại của các trường THPT.
Các bước thực hiện:  Tương tự mục 3.4 Danh sách học sinh chuyển đi, nghỉ học.
3.5 Kiểm tra dữ liệu học sinh TT GDTX
3.5.1 Hồ sơ học sinh

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm và xuất danh sách báo cáo hồ sơ học sinh trường TT GDTX.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Kích chọn  Quản lý giáo dục GDTX /3. Học sinh/3.1 Tìm kiếm hồ sơ học sinh
Bước 2: Chọn Trường và các tiêu chí tìm kiếm
Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] [Xuất excel].
Lưu ý: Ngoài nút [Tìm kiếm], hệ thống hỗ trợ thêm nút [Mở rộng tìm kiếm] để tìm kiếm hồ sơ học sinh theo nhiều tiêu chí hơn.
3.5.2 Tìm kiếm hồ sơ học sinh theo KQHTRL
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm và xuất báo cáo hồ sơ học sinh theo kết quả học tập theo học kỳ, năm học của TT GDTX.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Kích vào danh mục Quản lý giáo dục GDTX /3. Học sinh/3.2 Tìm kiếm hồ sơ học sinh theo KQHTRL
Bước 2: Chọn thông tin Trường, khối, nhập điều kiện tìm kiếm Danh hiệu, Học lực, Hạnh kiểm..
Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm][Xuất excel] để lưu báo cáo.
 
Lưu ý: Ngoài nút [Tìm kiếm], hệ thống hỗ trợ thêm nút [Mở rộng tìm kiếm] để tìm kiếm hồ sơ học sinh theo nhiều tiêu chí hơn.
3.5.3 Danh sách học sinh diện chính sách
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GDĐT tìm kiếm và xuất báo cáo hồ sơ học sinh diện chính sách của các đơn vị trường GDTX.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Kích vào danh mục Quản lý giáo dục GDTX /3. Học sinh/3.3 Danh sách học sinh diện chính sách.
Bước 2: Điền bất kỳ thông tin liên quan tới học sinh cần tìm kiếm.
Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm][Xuất excel] để lưu báo cáo.
 
3.5.4 Danh sách học sinh chuyển đến, chuyển đi, nghỉ học
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GDĐT tìm kiếm và xuất excel hồ sơ học sinh chuyển đến, chuyển đi, nghỉ học trong năm học của các đơn vị trường GDTX.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Kích vào danh mục Quản lý giáo dục GDTX /3. Học sinh/3.4 Danh sách học sinh chuyển đến, chuyển đi, nghỉ học.
Bước 2: Chọn trường, Trạng thái học sinh...
Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] và [Xuất exel] để lưu báo cáo.
 
3.5.5 Danh sách học sinh giỏi, tiên tiến
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm và xuất excel danh sách học sinh được khen thưởng của các trường GDTX.
Các bước thực hiện: Tương tự mục 3.4 Danh sách học sinh chuyển đến, chuyển đi, nghỉ học.
3.4.6 Danh sách học sinh theo học lực, hạnh kiểm
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm và xuất excel danh sách học sinh theo học lực, hạnh kiểm của các trường GDTX.
Các bước thực hiện:  Tương tự mục 3.4 Danh sách học sinh chuyển đi, nghỉ học.
 
3.5.7 Danh sách học sinh lên lớp
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm và xuất excel danh sách học sinh lên lớp của trường GDTX.
Các bước thực hiện:  Tương tự mục 3.4 Danh sách học sinh chuyển đi, nghỉ học.
3.5.8 Danh sách học sinh lưu ban
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm và xuất excel danh sách học sinh lưu ban của trường GDTX.
Các bước thực hiện:  Tương tự mục 3.4 Danh sách học sinh chuyển đi, nghỉ học.
3.5.9 Danh sách học sinh tốt nghiệp TT GDTX
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm và xuất excel danh sách học sinh tốt nghiệp GDTX.
Các bước thực hiện:  Tương tự mục 3.4 Danh sách học sinh chuyển đến, chuyển đi, nghỉ học.