Ẩn menu
Cập nhật: 11:43, 23/4/2018
735 lượt đọc

3. Khai thác dữ liệu THCS

3.1 Thống kê lớp học

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT thống kê, xuất báo cáo và lập biểu đồ thống kê lớp học THCS trong toàn Sở hay từng Phòng GD&ĐT. Sở GD&ĐT có thể lựa chọn báo cáo thống kê theo Phòng GD&ĐT hay theo đơn vị trường.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn tới phần mềm Quản lý giáo dục THCS /5. Công cụ hỗ trợ/ 5.1 Thống kê lớp học

Bước 2: Chọn Phòng GD&ĐT, chọn đơn vị trường và nhập thông tin tìm kiếm cụ thể

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm]

 

3.2 Thống kê nhân sự

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT thống kê, xuất báo cáo thống kê giáo viên tiểu học trong toàn Sở hay từng Phòng GD&ĐT. Sở GD&ĐT có thể lựa chọn báo cáo thống kê theo Phòng GD&ĐT hay theo đơn vị trường.

3.2.1 Thống kê giáo viên theo môn giảng dạy

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT thống kê và xuất báo cáo giáo viên phân môn giảng dạy trong toàn Sở hay theo từng Phòng GD&ĐT hay từng đơn vị trường.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn tới phần mềm Quản lý giáo dục THCS/5. Công cụ hỗ trợ/ 5.2 Thống kê nhân sự/ 5.2.1 Thống kê giáo viên theo môn giảng dạy

Bước 2: Chọn Phòng GD&ĐT, đơn vị trường và các thông tin cần tìm kiếm

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] [Xuất Excel] để lưu dữ liệu.

 

 

 

3.2.2 Thống kê CBQL, GV, NV theo trình độ đào tạo

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT thống kê và xuất báo CBQL, GV, NV theo trình độ đào tạo trong toàn Sở hay theo từng Phòng GD&ĐT hay từng đơn vị trường.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn tới phần mềm Quản lý giáo dục tiểu học /5. Công cụ hỗ trợ /5.2 Thống kê nhân sự/5.2.2 Thống kê đội ngũ nhân sự theo trình độ đào tạo

Bước 2: Chọn Phòng GD&ĐT, đơn vị trường và các thông tin cần tìm kiếm. Ví dụ: Vị trí việc làm, hình thức hợp đồng làm việc…

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] [Xuất Excel] để lưu dữ liệu.

3.2.3 Thống kê đội ngũ nhân sự theo vị trí việc làm

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT thống kê đội ngũ nhân sự theo vị trí việc làm trên toàn Sở.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn tới phần mềm Quản lý giáo dục tiểu học /5. Công cụ hỗ trợ /5.2 Thống kê nhân sự/5.2.3 Thống kê đội ngũ nhân sự theo vị trí việc làm

Bước 2: Chọn Phòng GD&ĐT, đơn vị trường và các thông tin cần tìm kiếm

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm]  và [Xuất Excel] để lưu dữ liệu.

 

3.2.4 Thống kê đội ngũ nhân sự theo hình thức hợp đồng

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT thống kê đội ngũ nhân sự theo hình thức hợp đồng làm việc trong toàn Sở hay theo từng Phòng GD&ĐT.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn tới phần mềm Quản lý giáo dục tiểu học /5. Công cụ hỗ trợ /5.2 Thống kê nhân sự/5.2.4 Thống kê đội ngũ nhân sự theo hình thức hợp đồng

Bước 2: Chọn Phòng GD&ĐT, đơn vị trường và các tiêu chí cần tìm kiếm

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] [Xuất Excel] để lưu dữ liệu.

 

3.3 Thống kê học sinh

3.3.1 Thống kê số lượng học sinh

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT thống kê số lượng và tỉ lệ % học sinh các lớp theo từng khối ở THCS trên toàn Sở.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích chọn mục Quản lý giáo dục THCS/5.3 Thống kê học sinh/5.3.1 Thống kê số lượng học sinh

Bước 2: Chọn Phòng và các tiêu chí tìm kiếm như loại hình, loại trường…

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm][Xuất excel] để kiểm tra và lưu dữ liệu

3.3.2 Thống kê học sinh diện chính sách

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT tìm kiếm và xuất báo cáo tổng hợp học sinh diện chính sách của các đơn vị trường THCS trên toàn Sở.

  Các bước thực hiện:

  Bước 1: Kích vào danh mục Quản lý giáo dục THCS/5.3 Thống kê học sinh\ 5.3.2 Thống kê học sinh theo diện chính sách

  Bước 2: Chọn Phòng và các tiêu chí tìm kiếm như: Loại hình, Diện chính sách...

  Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm][Xuất excel] để kiểm tra và lưu báo cáo.

 

3.3.3 Thống kê học sinh chuyển đến, chuyển đi, thôi học

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT thống kê số lượng và tỉ lệ % học sinh chuyển đến, chuyển đi, thôi học phân theo loại hình trường, diện chính sách của các trường THCS trên toàn Sở.

  Các bước thực hiện: Tương tự mục 3.3.2 Thống kê học sinh theo diện chính sách.

3.3.4 Thống kê học sinh giỏi, tiên tiến

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT thống kê số lượng và tỉ lệ % học sinh giỏi, tiên tiến phân theo loại hình trường, diện chính sách của các trường THCS trên toàn Sở.

  Các bước thực hiện: Tương tự mục 3.3.2 Thống kê học sinh theo diện chính sách.

3.3.5 Thống kê học sinh theo học lực, hạnh kiểm

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT thống kê số lượng và tỉ lệ % theo học lực, hạnh kiểm, phân theo loại hình trường, diện chính sách của các trường THCS trên toàn Sở.

  Các bước thực hiện: Tương tự mục 3.3.2 Thống kê học sinh theo diện chính sách.

3.3.5 Thống kê học sinh lên lớp, lưu ban

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT thống kê số lượng và tỉ lệ % được lên lớp hay lưu ban, phân theo loại hình trường, diện chính sách của các trường THCS trên toàn Sở.

  Các bước thực hiện: Tương tự mục 3.3.2 Thống kê học sinh theo diện chính sách.

 

3.4 Thống kê điểm trường – học sinh

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT thống kê điểm trường – học sinh của trường THCS (nếu có).

 

3.5 Báo cáo đầu năm

3.5.1 Báo cáo EMIS

             Mô tả: Chức năng này giúp Sở GD&ĐT thống kê và xuất báo cáo chi tiết về học sinh, đội ngũ cán bộ, giáo viên , nhân viên và cơ sở vật chất, ngân sách nhà nước tại các trường THCS trên toàn sở giai đoạn đầu năm.

             Các bước thực hiện:

             Bước 1: Chọn tới phần mềm Báo cáo sổ liệu giáo dục đầu năm, kích vào danh mục 3. Trung học cơ sở/3.1.3 Tổng hợp báo cáo đầu năm cấp THCS    

            Bước 2: Chọn Phòng GD&ĐT và đơn vị trường cần thống kê báo cáo

            Bước 3: Lựa chọn các tab Trường – Lớp học, Học sinh, Đội ngũ, Phòng học, Ngân sách nhà nước

             Bước 4: Kích nút [Tìm kiếm] và nút [Xuất Excel] để xem và in báo cáo.

 

3.6 Báo cáo cuối năm

3.6.1 Tổng hợp báo cáo cuối năm EMIS

Mô tả: Chức năng này giúp Sở GDĐT thống kê số lượng, chất lượng học sinh theo trường, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường thuộc từng Phòng GD&ĐT quản lý.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục cuối năm. Kích vào danh mục 3. Trung học cơ sở/3.1.2 Tổng hợp báo cáo đầu năm

Bước 2: Tích nút [Tìm kiếm][Xuất excel] để lưu báo cáo.

3.6.2 Tổng hợp báo cáo cuối năm về đội ngũ THCS

Mô tả: Chức năng này giúp Sở GDĐT thống kê báo cáo chung về cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và tổng hợp báo cáo chuẩn nghề nghiệp.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục cuối năm. Kích vào danh mục 3. Trung học cơ sở/3.2 Báo cáo đội ngũ

Bước 2: Chọn loại báo cáo cần tổng hợp. Ví dụ: Báo cáo tổng hợp chung Cán bộ quản lý, tại từng tab Trình độ đào tạo, Độ tuổi, Xếp hạng chức danh, Kết quả đánh giá

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] [Xuất excel] để lưu báo cáo.