Ẩn menu
Cập nhật: 15:29, 22/7/2019
729 lượt đọc

Gửi báo cáo đầu năm

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường gửi dữ liệu báo cáo đầu năm lên Phòng giáo dục.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu Tiểu học. Kích chọn danh mục 1. Báo cáo đầu năm/ 1.2 Báo cáo EQMS/ 1.2.6 Gửi báo cáo đầu năm.
Bước 2: Kích nút [Gửi dữ liệu] và xác nhận gửi dữ liệu.

Ghi chú quá trình tổng hợp dữ liệu 
Hoàn thành quá trình gửi dữ liệu tại bản trường, Phòng Giáo dục thực hiện kiểm tra dữ liệu và các báo cáo trường gửi.
- Đối với dữ liệu đã chính xác, cán bộ Phòng giáo dục sẽ duyệt số liệu trường gửi lên.
- Đối với dữ liệu chưa chính xác, cán bộ Phòng giáo dục sẽ thực hiện từ chối dữ liệu. Khi đó hệ thống trên bản trường hiển thị thông báo trạng thái duyệt là Từ chối, trường sẽ phải kiểm tra lại dữ liệu và gửi lại báo cáo lên Phòng GDĐT.

Nhà trường cần kiểm tra lại dữ liệu và thực hiện gửi lại.
- Đến hạn nộp báo cáo hoặc báo cáo đã được duyệt, cán bộ Phòng giáo dục thực hiện khóa số liệu. Khi đó hệ thống trên bản trường hiển thị thông báo trạng thái duyệt l à Duyệt và trạng thái khóa là Đã khóa.

Đối với trường hợp này, nếu cần mở khóa thì thầy cô kích nút [Gửi yêu cầu mở khóa] và nhập yêu cầu để cán bộ Phòng giáo dục tiếp nhận yêu cầu và xử lý yêu cầu.