Ẩn menu
Cập nhật: 14:34, 23/7/2019
1355 lượt đọc

Nhập đánh giá chuẩn nghề nghiệp từ excel

Mô tả: Mục này hỗ trợ nhà trường nhập đánh giá chuẩn nghề nghiệp cho CBQL/GV từ excel.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục THCS. Kích danh mục 3. Giáo viên/ 3.2 Đánh giá chuẩn nghề nghiệp/ 3.2.2 Nhập đánh giá chuẩn nghề nghiệp từ excel .

Bước 2: Kích nút [Tải file mẫu kèm dữ liệu] để tải file excel mẫu về máy.

Bước 3: Nhập đầy đủ các tiêu chí đánh giá của giáo viên vào các cột trên file excel như sau:

- Hiệu trưởng: Nhập đánh giá chuẩn nghề nghiệp từ tiêu chí 1 đến tiêu chí 18.

- Phó hiệu trưởng: Chỉ cần chọn những tiêu chí (trong số 18 tiêu chí) phù hợp với nhiệm vụ được phân công để đánh giá.

- Giáo viên: Nhập đánh giá chuẩn nghề nghiệp từ tiêu chí 1 đến tiêu chí 15.

- Các ô tiêu chí nhận các giá trị: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt, Chưa đánh giá (Không áp dụng cho Phó hiệu trưởng), Không đánh giá (Áp dụng riêng đối với Phó hiệu trưởng).

Bước 4: Kích nút [Chọn tệp] để chọn file Excel trên máy tính. Sau đó kích nút [Tải lên].

Bước 5: Kích nút [Cập nhật] và xác nhận nhập danh sách thành công.