Ẩn menu
Cập nhật: 8:43, 18/7/2019
965 lượt đọc

3. Quản lý cán bộ Sở

3.1 Quản lý phòng ban

Mô tả: Hỗ trợ Sở GD&ĐT khai báo và quản lý các phòng ban thuộc Sở.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn Phần mềm Điều hành tác nghiệp. Tại mục 3. Quản lý cán bộ Sở/ 3.1 Quản lý phòng ban.

Bước 2: Kích vào biểu tượng dấu  để thêm phòng ban.

Bước 3: Nhập các thông tin phòng ban như: Mã phòng ban, Tên phòng ban, Thứ tự.

Bước 4: Kích biểu tượng  để lưu dữ liệu.

3.2 Hồ sơ nhân sự Sở GD

            Mô tả: Hỗ trợ khai báo và quản lý hồ sơ nhân sự thuộc Sở GDĐT.

            Các bước thực hiện:

            Bước 1: Chọn Phần mềm Điều hành tác nghiệp. Tại mục 3. Quản lý cán bộ Sở/ 3.2 Hồ sơ nhân sự Sở GD.

            Bước 2: Kích nút [Thêm mới]

            Bước 3: Nhập các thông tin hồ sơ nhân sự như: Vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, Phụ cấp, Đào tạo bồi dưỡng, Đánh giá, phân loại

Cách nhập các thông tin như sau:

 1. Thông tin cá nhân:

  • Họ tên: Nhập đầy đủ họ tên theo thông tin ghi trong giấy khai sinh.
  • Ngày sinh: Nhập theo ngày sinh ghi trong giấy khai sinh.
  • Giới tính: Chọn Nam hoặc Nữ
  • Trạng thái cán bộ: Chọn trạng thái cán bộ tương ứng với thông tin nhân sự đang công tác hoặc chuyển đi, hoặc nghỉ hưu. Mặc định là Đang làm việc
  • CMTND/TCC: Nhập theo giấy chứng minh nhân dân được cấp gần nhất (hoặc thẻ căn cước nếu có)
  • Email: Nhập địa chỉ email, lưu ý email phải đúng định dạng và duy nhất.
  • Điện thoại: Nhập số điện loại, lưu ý nhập dữ liệu kiểu số.
  • Số sổ BHXH: Nhập theo Số sổ bảo hiểm xã hội chính.
  • Dân tộc: Chọn dân tộc theo thông tin ghi trong giấy khai sinh. Mặc định là dân tộc Kinh.
  • Tôn giáo: Chọn tôn giáo đang theo. Giá trị mặc định là “Không”
  • Quê quán: Cho phép cập nhật tuần tự từ Tỉnh/Thành phố, Quận/huyện, Phường/Xã, địa chỉ. Sau khi chọn Tỉnh/Thành phố thì Quận/huyện thuộc Tỉnh sẽ hiển thị tương ứng.
  • Là đoàn viên, là đảng viên: Tích chọn nếu có.
 2. Vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh

  • Phòng ban: Chọn phòng ban ( nếu có)
  • Vị trí việc làm: chọn loại vị trí phụ trách của nhân sự
  • Nhóm chức vụ: Hiển thị theo loại vị trí việc đã chọn trên.
  • Hình thức hợp đồng: Chọn loại hình thức hợp đồng đã ký kết với đơn vị công tác có tham gia đóng bảo hiểm
  • Ngày tuyển dụng, cơ quan tuyển dụng: Ghi ngày đầu tiên và đơn vị có tham gia đóng bảo hiểm xã hội.
  • B.Dưỡng theo t.chuẩn c.danh: chọn kết quả bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh
  • Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Ghi nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng đi làm việc
  • Ngạch/hạng: Căn cứ theo Quyết định lương đang hưởng, chọn tên ngạch trong danh sách. Ví dụ Chuyên viên
  • Mã số: Hiển thị theo thông tin Ngạch/hạng đã chọn ở trên.
  • Nhiệm vụ kiêm nhiệm: Tích chọn nhiệm vụ kiêm nhiệm trong danh sách nếu có.
 3. Phụ cấp

  • Mức phụ cấp thu hút nghề (%): Nhập % phụ cấp thu hút của cán bộ
  • Mức phụ cấp thâm niên (%): Nhập % phụ cấp thâm niên
  • Mức phụ cấp ưu đãi nghề (%): Nhập % phụ cấp ưu đãi nghề
  • D.biến q.trình lương: nhập diễn biến quá trình lương (nếu có)
  • Bậc lương: Chọn bậc lương nhân sự đang được hưởng
 4. Đào tạo bồi dưỡng

  • Kết quả bồi dưỡng thường xuyên: Chọn kết quả bồi dưỡng cao nhất trong danh sách hiển thị
  • Đào tạo quản lý NN, Đào tạo quản lý GD: tích chọn (nếu có)
  • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Chọn trình độ chuyên môn cao nhất trong danh sách hiển thị
  • Đào tạo lý luận chính trị: Chọn kết quả đào tạo lý luận chính trị cao nhất
  • Tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục: Chọn kết quả bồi dưỡng (nếu có)
  • Ngoại ngữ: Chọn tên ngoại ngữ chính trong danh sách và trình độ ngoại ngữ tương đương, nhóm chứng chỉ ngoại ngữ, loại chứng chỉ ngoại ngữ, điểm ngoại ngữ tương ứng với trình độ có điểm. Đối với cán bộ có 2 ngoại ngữ trở lên thì nhập thêm thông tin ngoại ngữ và trình độ vào bảng quá trình.
  • Trình độ tin học: Chọn trình độ tin học cao nhất.
  • Chuyên ngành chính: Chọn chuyên ngành đào tạo cao nhất
  • Trình độ chính: Chọn trình độ đào tạo cao nhất
  • Chuyên ngành khác, Trình độ khác: Chọn ( nếu có)
  • Trình độ hành chính nhà nước: Chọn loại trình độ cao nhất ( nếu có)
 5. Đánh giá, phân loại

 • Đánh giá công chức: Chọn kết quả đánh giá công chức (nếu có)
 • Kết quả thi đua năm trước: Chọn kết quả thi đua ( nếu có)
 • Khen thưởng, Giải thưởng: Căn cứ theo Quyết định hình thức cao nhất

Bước 4: Kích nút [Ghi] để lưu lại dữ liệu

Lưu ý: Quản trị viên điền đầy đủ các trường thông tin có màu đỏ [..] thì dữ liệu mới được lưu lại.

3.3 Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng Mầm non

Mô tả: Chức năng này cho phép cán bộ Sở GD&ĐT đánh giá chuẩn nghề nghiệp cho Hiệu trưởng trường Mầm non.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích chọn 3. Quản lý cán bộ Sở/ 3.3 Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng Mầm non

Bước 2: Phần mềm hiển thị danh sách Hiệu trưởng các trường Mầm non, kích biểu tượng   tại cột Đánh giá chuẩn hiệu trưởng

Bước 3: Tại Cấp trên đánh giá, chọn kết quả đánh giá theo từng tiêu chí

Bước 4: Kích nút [Cập nhật] để lưu lại.

3.4 Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng Tiểu học

Mô tả: Chức năng này cho phép cán bộ Sở GD&ĐT đánh giá chuẩn nghề nghiệp cho Hiệu trưởng trường Tiểu học.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích chọn 3. Quản lý cán bộ Sở/ 3.3 Đánh giá chuẩn Hiệu trưởngTiểu học

Bước 2: Phần mềm hiển thị danh sách Hiệu trưởng các trường Tiểu học , kích biểu tượng   tại cột Đánh giá chuẩn hiệu trưởng

Bước 3: Tại Cấp trên đánh giá, chọn kết quả đánh giá theo từng tiêu chí

Bước 4: Kích nút [Cập nhật] để lưu lại.

3.5 Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng THCS

Mô tả: Chức năng này cho phép cán bộ Sở GD&ĐT đánh giá chuẩn nghề nghiệp cho Hiệu trưởng trường THCS.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích chọn 3. Quản lý cán bộ Sở/ 3.3 Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng THCS

Bước 2: Phần mềm hiển thị danh sách Hiệu trưởng các trường THCS, kích biểu tượng   tại cột Đánh giá chuẩn hiệu trưởng

Bước 3: Tại Cấp trên đánh giá, chọn kết quả đánh giá theo từng tiêu chí

Bước 4: Kích nút [Cập nhật] để lưu lại.

3.6 Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng THPT

Mô tả: Chức năng này cho phép cán bộ Sở GD&ĐT đánh giá chuẩn nghề nghiệp cho Hiệu trưởng trường THPT.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích chọn 3. Quản lý cán bộ Sở/ 3.3 Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng THPT

Bước 2: Phần mềm hiển thị danh sách Hiệu trưởng các trường THPT, kích biểu tượng  tại cột Đánh giá chuẩn hiệu trưởng

Bước 3: Tại Cấp trên đánh giá, chọn kết quả đánh giá theo từng tiêu chí

Bước 4: Kích nút [Cập nhật] để lưu lại.

3.7 Đánh giá chuẩn Giám đốc GDTX

Mô tả: Chức năng này cho phép cán bộ Sở GD&ĐT đánh giá chuẩn nghề nghiệp cho Giám đốc GDTX.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích chọn 3. Quản lý cán bộ Sở/ 3.3 Đánh giá chuẩn giám đốc GDTX

Bước 2: Phần mềm hiển thị danh sách giám đốc các TT GDTX, tại cột Đánh giá CBQL, chọn giá trị kết quả đánh giá tương ứng

Bước 3: Kích nút [Cập nhật] để lưu lại.