Ẩn menu
Cập nhật: 11:27, 2/5/2018
576 lượt đọc

5. Giáo dục thường xuyên

5.3 Danh sách các sở gửi báo cáo đầu năm

    Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Bộ GDĐT thống kê số lượng các trường thực hiện gửi dữ liệu báo cáo đầu năm lên Bộ GDĐT, có hiển thị chi tiết ngày giờ gửi dữ liệu báo cáo đầu năm của các Sở GDĐT.