Ẩn menu
Cập nhật: 9:40, 23/7/2019
770 lượt đọc

6.2 Thống kê giáo viên

6.2.1. Thống kê đội ngũ nhân sự theo trình độ đào tạo

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ đơn vị thống kê, xuất báo cáo thống kê đội ngũ nhân sự  theo trình độ đào tạo.

6.2.2. Thống kê đội ngũ nhân sự theo vị trí việc làm

tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường thống kê đội ngũ nhân sự theo vị trí việc làm.

6.2.3 Thống kê nhân sự theo hình thức hợp đồng

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường thống kê đội ngũ nhân sự theo hình thức hợp đồng.

6.2.4 Thống kê cán bộ quản lý theo chuẩn nghề nghiệp

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường thống kê cán bộ quản lý theo đánh giá chuẩn nghề nghệp, thống kê xếp loại chung theo hình thức tự đánh giá và đánh giá cấp trên.

6.2.5 Thống kê giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường thống kê giáo viên theo đánh giá chuẩn nghề nghệp, thống kê xếp loại chung theo hình thức tự đánh giá và đánh giá cấp trên.