Ẩn menu
Cập nhật: 14:23, 17/7/2019
555 lượt đọc

3. Kiểm tra dữ liệu học sinh

3.1 Kiểm tra dữ liệu học sinh mầm non

3.1.1 Hồ sơ học sinh

Mô tả:  Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT tìm kiếm và xuất báo cáo hồ sơ học sinh của các đơn vị trường Mầm non.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục 3. Học sinh\ 3.1 Hồ sơ học sinh.

Bước 2: Điền bất kỳ thông tin liên quan tới học sinh cần tìm kiếm.

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm]  [Xuất excel] để lưu báo cáo.

3.1.2 Danh sách học sinh diện chính sách

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT tìm kiếm và xuất báo cáo hồ sơ học sinh diện chính sách của các đơn vị trường Mầm non.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục 3. Học sinh\ 3.2 Danh sách học sinh diện chính sách.

Bước 2: Điền bất kỳ thông tin liên quan tới học sinh cần tìm kiếm.

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] và [Xuất excel] để lưu báo cáo.

  

3.1.3 Danh sách học sinh chuyển đến, chuyển đi, nghỉ học

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT tìm kiếm và xuất excel hồ sơ học sinh chuyển đến, chuyển đi, nghỉ học trong năm học của các đơn vị trường Mầm non.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục 3. Học sinh\ 3.3 Danh sách học sinh chuyển đến, chuyển đi, nghỉ học.

Bước 2: Chọn trường, Trạng thái học sinh...

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] và [Xuất exel] để lưu báo cáo.

  

3.1.4 Danh sách học sinh hoàn thành chương trình mầm non

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT tìm kiếm và xuất excel danh sách học sinh hoàn thành chương trình mầm non của các đơn vị trường Mầm non.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục 3. Học sinh\ 3.4 Danh sách học sinh hoàn thành chương trình mầm non.

Bước 2: Chọn thông tin trường cần tìm kiếm.

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] và [Xuất exel] để lưu báo cáo.

3.2 Kiểm tra dữ liệu học sinh tiểu học

3.2.1 Hồ sơ học sinh

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT tìm kiếm và xuất báo cáo hồ sơ học sinh của các đơn vị trường Tiểu học.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục 3. Học sinh\ 3.1 Hồ sơ học sinh.

Bước 2: Điền bất kỳ thông tin liên quan tới học sinh cần tìm kiếm.

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] [Xuất excel] để lưu báo cáo.

Lưu ý: Ngoài nút [Tìm kiếm], hệ thống hỗ trợ thêm nút [Mở rộng tìm kiếm] để tìm kiếm hồ sơ học sinh theo nhiều tiêu chí hơn.

3.2.2 Tìm kiếm hồ sơ học sinh theo KQĐGGD

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT tìm kiếm và xuất báo cáo hồ sơ học sinh theo kết quả đánh giá giáo dục của các đơn vị trường Tiểu học.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục 3. Học sinh\ 3.2 Tìm kiếm hồ sơ học sinh theo KQĐGGD.

Bước 2: Chọn thông tin trường, khối, nhập điều kiện tìm kiếm về Đánh giá ĐK môn, Điểm KTĐK, Năng lực, Phẩm chất...

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm]  [Xuất excel] để lưu báo cáo.

3.2.3 Danh sách học sinh diện chính sách

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT tìm kiếm và xuất báo cáo danh sách học sinh diện chính sách của các đơn vị trường Tiểu học.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục 3. Học sinh\ 3.3 Danh sách học sinh diện chính sách.

Bước 2: Điền bất kỳ thông tin liên quan tới học sinh cần tìm kiếm.

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] và [Xuất excel] để kiểm tra và lưu báo cáo.

3.2.4 Danh sách học sinh chuyển đến, chuyển đi, nghỉ học

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT tìm kiếm và xuất excel danh sách học sinh chuyển đến, chuyển đi, nghỉ học của các đơn vị trường Tiểu học.

Các bước thực hiện: Tương tự mục 3.3 Danh sách học sinh diện chính sách.

3.2.5 Danh sách học sinh khen thưởng

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT tìm kiếm và xuất excel danh sách học sinh được khen thưởng cuối năm/đột xuất của các đơn vị trường Tiểu học.

Các bước thực hiện: Tương tự mục 3.3 Danh sách học sinh diện chính sách.

3.2.6 Danh sách học sinh lưu ban

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT tìm kiếm và xuất excel danh sách học sinh lưu ban của các đơn vị trường Tiểu học

Các bước thực hiện: Tương tự mục 3.3 Danh sách học sinh diện chính sách.

3.2.7 Danh sách học sinh hoàn thành chương trình tiểu học

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT tìm kiếm và xuất danh sách học sinh hoàn thành chương trình tiểu học phân theo loại hình trường, diện chính sách của từng đơn vị trường học thuộc Phòng GD&ĐT.

Các bước thực hiện: Tương tự mục 3.3 Danh sách học sinh diện chính sách.

3.2.8 Danh sách học sinh không xếp loại

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT tìm kiếm và xuất danh sách học sinh không xếp loại của các trường Tiểu học.

Các bước thực hiện: Tương tự mục 3.3 Danh sách học sinh diện chính sách.

3.3 Kiểm tra dữ liệu học sinh THCS

3.3.1 Hồ sơ học sinh

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT tìm kiếm và xuất báo cáo hồ sơ học sinh của các đơn vị trường THCS.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục 3. Học sinh\ 3.1 Hồ sơ học sinh.

Bước 2: Điền bất kỳ thông tin liên quan tới học sinh cần tìm kiếm.

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] [Xuất excel] để lưu báo cáo.

Lưu ý: Ngoài nút [Tìm kiếm], hệ thống hỗ trợ thêm nút [Mở rộng tìm kiếm] để tìm kiếm hồ sơ học sinh theo nhiều tiêu chí hơn.

3.3.2 Tìm kiếm hồ sơ học sinh theo KQHT

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT tìm kiếm và xuất báo cáo hồ sơ học sinh theo kết quả học tập theo học kỳ, năm học của trường THCS.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục 3. Học sinh\ 3.2 Tìm kiếm hồ sơ học sinh theo KQHT

Bước 2: Chọn thông tin trường, khối, Học kỳ, học lực, hạnh kiểm, danh hiệu thi đua...

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm]  [Xuất excel] để lưu báo cáo.

3.3.3 Danh sách học sinh đạt danh hiệu

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT tìm kiếm và xuất báo cáo danh sách học sinh đạt danh hiệu trong học kỳ, năm học của trường THCS.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục 3. Học sinh\ 3.3 Danh sách học sinh đạt danh hiệu

Bước 2: Chọn trường, Khối, Học kỳ...

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] và [Xuất excel] để kiểm tra và lưu báo cáo.

3.3.4 Danh sách học sinh diện chính sách

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT tìm kiếm và xuất báo cáo danh sách học sinh diện chính sách của các đơn vị trường Tiểu học.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục 3. Học sinh\ 3.4 Danh sách học sinh diện chính sách.

Bước 2: Điền bất kỳ thông tin liên quan tới học sinh cần tìm kiếm.

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] và [Xuất excel] để kiểm tra và lưu báo cáo.

3.3.5 Danh sách học sinh chuyển đến, chuyển đi, nghỉ học

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT tìm kiếm và xuất excel danh sách học sinh chuyển đến, chuyển đi, nghỉ học của các đơn vị trường Tiểu học.

Các bước thực hiện: Tương tự mục 3.4 Danh sách học sinh diện chính sách.

3.3.6 Danh sách học sinh theo học lực, hạnh kiểm

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT tìm kiếm và theo học lực, hạnh kiểm của các trường THCS.

Các bước thực hiện: Tương tự mục 3.5 Danh sách học sinh chuyển đến, chuyển đi, nghỉ học.

3.3.7 Danh sách học sinh lên lớp

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT tìm kiếm và xuất danh sách học sinh được lên lớp của trường THCS.

Các bước thực hiện: Tương tự mục 3.6 Danh sách học sinh theo học lực, hạnh kiểm.

3.3.8 Danh sách học sinh lưu ban

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT tìm kiếm và xuất excel danh sách học sinh lưu ban của các đơn vị trường THCS.

Các bước thực hiện: Tương tự mục 3.6 Danh sách học sinh theo học lực, hạnh kiểm.

3.3.9 Danh sách học sinh tốt nghiệp THCS

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT tìm kiếm và xuất excel danh sách học sinh đã tốt nghiệp THCS.

Các bước thực hiện: Tương tự mục 3.6 Danh sách học sinh theo học lực, hạnh kiểm.

3.3.10 Danh sách học sinh không xếp loại

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT tìm kiếm và xuất danh sách học sinh không xếp loại của các trường THCS.

Các bước thực hiện: Tương tự mục 3.6 Danh sách học sinh theo học lực, hạnh kiểm.