Ẩn menu
Cập nhật: 16:58, 21/4/2018
1323 lượt đọc

Khai thác dữ liệu Mầm non

1.1 Thống kê lớp học

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT thống kê số lượng và tỉ lệ % lớp học theo độ tuổi các nhóm của từng đơn vị trường Mầm non.

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Kích chọn danh mục Quản lý giáo dục mầm non\ 5. Công cụ hỗ trợ/5.1 Thống kê lớp học

Bước 2: Chọn trường, Loại hình… và kích nút [Tìm kiếm]

Bước 3: Kích nút [Xuất excel] để lưu dữ liệu tìm kiếm

1.2 Thống kê nhân sự

1.2.1 Thống kê đội ngũ nhân sự theo trình độ đào tạo

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT thống kê số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chia theo trình độ đào tạo của trường Mầm non.

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Kích chọn danh mục Quản lý giáo dục mầm non\ 5.2 Thống kê nhân sự/5.2.1 Thống kê đội ngũ nhân sự theo trình độ đào tạo

Bước 2: Chọn trường, Vị trí việc làm, Hình thức hợp đồng…

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] và [Xuất excel] để lưu dữ liệu

1.2.2 Thống kê đội ngũ nhân sự theo vị trí việc làm

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT thống kê nhân sự trường Mầm non theo vị trí việc làm.

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Kích chọn danh mục Quản lý giáo dục mầm non\5.2 Thống kê nhân sự/5.2.2 Thống kê đội ngũ nhân sự theo vị trí việc làm

Bước 2: Chọn trường, Hình thức hợp đồng…

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] và [Xuất excel] để lưu dữ liệu

 

1.2.2 Thống kê đội ngũ nhân sự theo hình thức hợp đồng

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT thống kê nhân sự trường Mầm non theo hình thức hợp đồng làm việc

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Kích chọn danh mục Quản lý giáo dục mầm non\5.2 Thống kê nhân sự/5.2.3 Thống kê đội ngũ nhân sự theo hình thức hợp đồng

Bước 2: Chọn trường, Vị trí việc làm….

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] và [Xuất excel] để lưu dữ liệu

1.3 Thống kê học sinh

1.3.1 Thống kê số lượng học sinh

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT thống kê số lượng và tỉ lệ % học sinh các lớp theo độ tuổi của từng đơn vị trường Mầm non.

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Kích chọn mục Quản lý giáo dục mầm non\5.3 Thống kê học sinh/5.3.1 Thống kê số lượng học sinh

Bước 2: Chọn Trường, Loại hình…

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] và [Xuất excel] để kiểm tra và lưu dữ liệu

1.3.2 Thống kê học sinh theo diện chính sách

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT tìm kiếm và xuất báo cáo tổng hợp học sinh diện chính sách của các đơn vị trường Mầm non.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục Quản lý giáo dục mầm non\5.3 Thống kê học sinh\ 5.3.2 Thống kê học sinh theo diện chính sách

Bước 2: Chọn Trường, Loại hình, Diện chính sách...

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] và [Xuất excel] để kiểm tra và lưu báo cáo.

1.3.3 Thống kê học sinh chuyển đến, chuyển đi, thôi học

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT thống kê số lượng và tỉ lệ % học sinh chuyển đến, chuyển đi, thôi học phân theo loại hình trường, diện chính sách của từng đơn vị trường Mầm non.

Các bước thực hiện: Tương tự mục 5.3.2 Thống kê học sinh theo diện chính sách.

1.4 Thống kê điểm trường – học sinh

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GD&ĐT thống kê điểm trường – học sinh của trường Mầm non.

Các bước thực hiện: Tương tự mục 5.3.3 Thống kê học sinh chuyển đến, chuyển đi, thôi học

1.5 Báo cáo đầu năm

1.5.1 Tổng hợp báo cáo đầu năm

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GDĐT thống kê số lượng trường, lớp học và học sinh trong từng lớp, đặc điểm chất lượng của học sinh, thống kê đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên các trường, thông tin về cơ sở vật chất như phòng học, thiết bị, sân chơi.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu đầu năm. Kích vào danh mục 1. Mầm non\ 1.1.3 Tổng hợp báo cáo đầu năm

Bước 2: Lựa chọn biểu báo cáo theo các tab (1. Trường – Lớp học, 2.Học sinh, 3. Đội ngũ, 4. Phòng học, 5. Ngân sách nhà nước).

Bước 3: Tích nút [Tìm kiếm] và [Xuất excel] để lưu báo cáo.

1.6 Báo cáo cuối năm

1.6.1 Tổng hợp báo cáo cuối năm EMIS

Mô tả: Chức năng này giúp Phòng GDĐT thống kê số lượng, chất lượng học sinh theo trường, nhóm lớp, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường thuộc từng Phòng GD&ĐT quản lý.

Các bước thực hiện

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục cuối năm. Kích vào danh mục 1. Mầm non\ 1.1.2 Tổng hợp báo cáo đầu năm

Bước 2: Tích nút [Tìm kiếm] và [Xuất excel] để lưu báo cáo.

1.6.2 Tổng hợp báo cáo cuối năm về đội ngũ Mầm non

Mô tả: Chức năng này giúp Phòng GDĐT thống kê báo cáo chung về cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và tổng hợp báo cáo chuẩn nghề nghiệp.

Các bước thực hiện

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục cuối năm. Kích vào danh mục 1. Mầm non\ 1.2 Báo cáo đội ngũ

Bước 2: Chọn loại báo cáo cần tổng hợp. Ví dụ: Báo cáo tổng hợp chung Cán bộ quản lý, tại từng tab Trình độ đào tạo, Độ tuổi, Xếp hạng chức danh, Kết quả đánh giá

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] và [Xuất excel] để lưu báo cáo.